Personuppgifter (PuL)

Det är Statens tjänstepensionsverk, SPV, som administrerar Kåpans försäkringar. För att kunna sköta administrationen behöver SPV registrera vissa personuppgifter om dig. Uppgifterna kommer från din arbetsgivare och rör bland annat anställning, lön och ledighet.

Du har rätt att få information om dina personuppgifter

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära ut de personuppgifter som SPV har om dig. Din begäran ska vara skriftlig och undertecknad av dig. Enligt personuppgiftslagen ska begäran göras på papper och kan därför inte skickas med e-post. Begäran skickas till: SPV, 851 90 SUNDSVALL

26 § personuppgiftslagen (1998:204)