Hållbarhet och etik

När Kåpan Pensioner investerar gör vi det med utgångspunkt i att tillgångarna ger en stabil och god avkastning som vi samtidigt bedömer har en begränsad risk. Vår förvaltning är inriktad på investeringar i aktier, obligationer och fastigheter. Föreningen försäkringsåtaganden innebär att vi löpande gör avvägningar för att se till att vi har en aktsam och hållbar förvaltning.

Våra  investeringar gör vi  med utgångspunkt i etiska normer och principer med bred förankring i det svenska samhället, baserat på beslut fattade av Sveriges riksdag och regering. Vägledande för förvaltningen är principerna i de internationella konventionerna:

  • FN:s Global Compact
  • OECDs riktlinjer för multinationella företag
  • Oslo- och Ottawa-konventionen
  • FN:s principer för ansvarsfulla investeringar

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt hållbarhetsarbete. För att du som medlem enkelt ska kunna ta del av vårt dagliga arbete mot en mer hållbar organisation kommer vi att löpande publicera de åtgärder som vi, våra samarbetspartners eller våra förvaltare har gjort.

Läs mer om vilka aktiviteter vi har gjort under året

Vi utvärderar löpande våra investeringar

För att sprida riskerna har vi investeringar i cirka 6 000 företag. Det krävs betydande resurser för att utvärdera alla dessa företag. Vi samarbetar därför med MSCI i en process för att löpande granska och bedöma olika företags arbete med hållbarhet och socialt ansvarstagande. MSCI är en av världens ledande leverantörer av analyser och utvärderingar av miljö- och hållbarhetsbedömningar. Samarbetet betyder att vi kan kartlägga och bedöma investeringarna och följa upp det kontinuerliga förbättringsarbetet både när det gäller våra egna innehav och den generella utvecklingen. Vår övergripande inriktning är att bidra till och stimulera företag till kontinuerliga förbättringar inom områdena hållbarhet och socialt ansvar.

Vi utgår från Etikrådets bedömningar

Vår inriktning är att inte investera i företag som vid upprepade tillfällen bryter mot principerna i de internationella konventionerna när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö. Vi utgår från de bedömningar som AP-fondernas etiska råd, Etikrådet, tar fram. Vår målsättning är att inte investera i de företag som Etikrådet anser bryter mot de uppsatta kriterierna.
Genom att kommunicera att våra investeringar baseras på utvärderingar och Etikrådets bedömningar hjälper vi till att påverka utvecklingen i en positiv riktning. Vi har även en dialog med företag för att åstadkomma förändringar och förbättringar. 

Som ett led i det globala arbetet med att begränsa klimatförändringen analyserar vi våra investeringars koldioxidavtryck. Vår inriktning är att våra investeringar på sikt ska vara klimatneutrala. I den kommande rapporten Hållbarhetsredovisning för år 2016 kommer vi att redovisa våra investeringars koldioxidavtryck. Vi redovisar även hur vi löpande arbetar med att förbättra oss och de investeringar vi gör.

Hållbarhetsredovisning(pdf, nytt fönster)