Uppdatering gällande vårt hållbarhetsarbete

2017-10-20

Vårt hållbarhetsarbete för investeringar inkluderar normativ screening, exkluderingar av vissa bolag som inte möter våra hållbarhetskrav samt en genomlysning av investeringarna med hänsyn tagen till helheten, det vill säga miljö, socialt ansvar och företagsstyrning. Under året har vi tagit ytterligare steg att utveckla hållbarhetsarbetet. Vi har bland annat bedrivit påverkansarbete och arbetat med att byta några fonder till mer ESG-anpassad inriktning.

När Kåpan Pensioner investerar gör vi det med utgångspunkt i att tillgångarna ger en stabil och god avkastning som vi samtidigt bedömer har en begränsad risk. Vår förvaltning är inriktad på investeringar i aktier, obligationer och fastigheter. Föreningen försäkringsåtaganden innebär att vi löpande gör avvägningar för att se till att vi har en aktsam och hållbar förvaltning.

Våra  investeringar gör vi  med utgångspunkt i etiska normer och principer med bred förankring i det svenska samhället, baserat på beslut fattade av Sveriges riksdag och regering. Vägledande för förvaltningen är principerna i de internationella konventionerna:

  •     FN:s Global Compact
  •     OECDs riktlinjer för multinationella företag
  •     Oslo- och Ottawa-konventionen
  •     FN:s principer för ansvarsfulla investeringar

Vårt hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt i helheten, det vill säga miljö, socialt ansvar och företagsstyrning (ESG). Vi använder oss av MSCI:s analysmodell som utvärderar företags hållbarhetsarbete genom att ge varje bolag ett ESG-betyg. Vi arbetar för att inkludera denna typ av positivt urval genom att exempelvis gå över till ESG-index som använder den metoden.

Utöver det exkluderar vi bolag som AP-fondernas Etiska råd rekommenderar att utesluta. Vi gör även en egen normativ screening via ISS/Ethix och använder oss av MSCI:s analysverktyg som betygsätter bolag utifrån ESG-perspektiven, vilket kan leda till ytterligare uteslutningar.

Vi vill dock främst arbeta med påverkansarbete och dialog och mindre med exkluderingar, varför vi anlitar ISS/Ethix att föra vår talan i dialog med bolag som de bedömer bryter mot internationella konventioner och normer.

Som ett led i det globala arbetet med att begränsa klimatförändringen mäter vi koldioxidavtryck på våra aktier och har som mål att koldioxidavtrycket ska vara lägre än för MSCI AC World och minska över tid för hela vårt innehav i aktier.

Vår förvaltningsmodell har varit att i stor utsträckning investera i breda passiva indexfonder för att få en så väldiversifierad portfölj som möjligt till låg kostnad. Vårt arbete under det senaste året har inriktats på att ta fram kostnadseffektiva och riskbalanserade breda ESG-anpassade indexfonder.  Vi kommer under det närmaste året föra över stora delar av vårt aktieinnehav till denna typ av fonder. Vi utvärderar även möjligheten att på sikt själva direktäga globala aktier så att vi enklare kan styra de enskilda innehaven i portföljen.

Utöver de passiva indexfonderna har vi även aktiva fonder som vi kontinuerligt utvärderar ur ett ESG-perspektiv. Under året har detta arbete inneburit att vi har bytt ut vissa av våra fondförvaltare till förvaltare som har en tydlig ESG-profil.

Vår bedömning är att vi har en god hållbar och etisk nivå på placeringarna givet att vi är en liten organisation. Vi följer utvecklingen inom hållbarhetsområdet noga och arbetar kontinuerligt med att förbättra oss och våra metoder samt att stimulera andra till att förbättra sig. Vi redovisar vår strategi och arbetssätt öppet och transparent i vår hållbarhetsredovisning.