Vi tar nya hållbarhetssteg

2018-11-07

Kontinuerlig förbättring gäller i vårt hållbarhetsarbete. Innan årsskiftet kommer vi lägga om förvaltningen av globala aktier med mer fokus på hållbarhet, vi ökar vårt innehav i gröna obligationer och inom fastighetsförvaltningen har vi åtagit oss att investera i nya pilotprojekt inom miljö.

Omläggning av vår globala aktieportfölj för ökat fokus på hållbarhet

Vår förvaltningsmodell för globala aktier har varit att i stor utsträckning investera i breda passiva indexfonder för att få en så väldiversifierad portfölj som möjligt till låg kostnad. Under året har vi bedrivit ett projekt inom globala aktier som innebär att vi inom kort övergår till att äga en stor andel av våra aktier direkt och inte via fonder. Det ger oss ökade möjligheter att påverka innehaven och utföra ett aktivt hållbarhetsarbete. Vår urvalsprocess innebär att vi kraftigt minskar antalet bolag vi är investerade i. Vi strävar efter en avkastning och risk i nivå med MSCI:s världsindex men där vi samtidigt aktivt kan välja bort och välja in bolag ur ett hållbarhetsperspektiv.

Utöver de passiva indexfonderna har vi även aktiva fonder som vi kontinuerligt utvärderar ur ett ESG-perspektiv. Under året har detta arbete inneburit att vi har bytt ut vissa av våra fondförvaltare till förvaltare som har en tydlig ESG-profil. Vi har även arbetat aktivt tillsammans med en av våra förvaltare att förändra en fonds inriktning till att bli mer hållbar, vilket resulterade i att ESG lades till som en faktor i fonden.

Flera klimatsmarta fastighetsprojekt

Föreningen har en långsiktig syn på hållbarhet och har sedan många år tillbaka stora investeringar i skog och mark. Dessa kompletteras löpande med investeringar inom bl a vind och solkraft. Under året har även byggnationen av ett plusenergihus i Västerås slutförts. Huset producerar mer energi än vad det förbrukar genom bl a energi från solceller. Vi har åtagit oss att investera i ett liknade fastighetsprojekt i Uppsala. Projektet är ett pilotprojekt och bygger på mobilitet. Tanken är att det ska finnas olika lösningar på att leva där utan bil. Fastigheten kommer att producera egen el med hjälp av solceller.

Inom ränteförvaltningen har vi under året ökat våra innehav i gröna obligationer samt i bolag som har fått utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete. Vi följer utvecklingen inom hållbarhetsområdet noga och arbetar kontinuerligt med att förbättra oss och våra metoder samt att stimulera andra till att förbättra sig. Vi redovisar vår strategi och vårt arbetssätt öppet och transparent i vår hållbarhetsredovisning.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.