Vårt förstärkta hållbarhetsarbete

2019-11-06

Kontinuerlig förbättring gäller i vårt hållbarhetsarbete. I slutet av 2018 la vi om förvaltningen av globala aktier med mer fokus på hållbarhet, vi har fortsatt att öka vårt innehav i gröna obligationer och inom den globala ränteförvaltningen har vi investerat i en ny ESG-fond. Vi har investerat i nyproducerade hyresbostäder med miljöprofil och vi har åtagit oss att investera i nya projekt. Vi för påverkansdialoger och kommer inom kort att ta ett mer aktivt ägaransvar i de svenska och globala börsnoterade företag vi investerat i.

Ökat inflytande avseende hållbarhet i vår globala aktieportfölj

I slutet av 2018 övergick vi till att äga och förvalta en stor andel av våra globala aktier direkt och inte som tidigare via passiva indexfonder. Vår urvalsprocess innebär att vi kraftigt minskat antalet bolag vi är investerade i. Vi strävar efter en avkastning och risk i nivå med MSCI:s världsindex men där vi aktivt kan välja bort och välja in bolag ur ett hållbarhetsperspektiv vilket gett oss ökade möjligheter att påverka innehaven och utföra ett aktivt hållbarhetsarbete.

Vi har under året fortsatt arbetet med våra externt förvaltade fonder. Vi utvärderar fonderna kontinuerligt ur ett ESG-perspektiv och vi för löpande dialoger med förvaltarna.  

Vårt samlade ESG-betyg steg 2018 för noterade globala- och svenska aktier och det översteg utfallet för vårt jämförelseindex. Vi minskade också vårt koldioxidavtryck för noterade aktier tack vare ett mer fokuserat och aktivt ESG-arbete. Målsättningen är att långsiktigt löpande förbättra samtliga områden.  

Ökat fokus på hållbar ränteförvaltning

Inom ränteförvaltningen har vi under 2019 fördubblat våra innehav i gröna obligationer och vi har ökat investeringarna i bolag som har fått utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete.  I dagsläget utgör de gröna obligationerna 4 procent av det totala marknadsvärdet i portföljen svenska räntebärande placeringar.

Inom den globala ränteförvaltningen investerar vi så långt det är möjligt i fonder med en tydlig ESG-profil. I september investerade vi drygt 260 MSEK i M&G Global High Yield ESG Bond Fund. Fonden har ett högt ESG-fokus där alla tre hållbarhetsfaktorer (miljö, socialt ansvarstagande samt bolagsstyrning) är integrerade i investeringsprocessen genom en trestegsfiltrering (screening).

Klimatsmarta fastighetsprojekt

Vi har en långsiktig syn på hållbarhet och har sedan många år tillbaka stora investeringar i skog och mark. Dessa kompletteras löpande med investeringar inom bland annat vind- och solkraft.

I september 2019 tillträdde vår investering Sveafastigheter Hemvist de färdigställda hyresbostadsprojekten Tryffelvägen i Norby Uppsala samt etapp 1 av Älvdansen i Enköping. Båda projekten är byggda i enlighet med definitionen Miljöbyggnad Silver med högt fokus på både social- och miljörelaterad hållbarhet. Fasaderna är byggda för att möta naturen med delar av trä och taken är delvis sedumbelagda. Gårdarna är utformade för att inbjuda till gemenskap med sällskapsytor som har fokus på grönska och natur.

Påverkansdialog och ägaransvar

Vi har under 2019 fört påverkansdialoger med 48 företag med hjälp av vår externa leverantör ISS ESG (tidigare ISS Ethix). Vi har investerat i 26 av dessa företag och utvärderar löpande vårt innehav. Under året har vi också fört påverkandialoger med två nordiska banker där vi har innehav, framförallt inom ränteförvaltningen om deras behov av att stärka sitt ESG-arbete.

Vad gäller börsnoterade publika svenska företag har föreningens begränsade ägarandelar och kravet på en effektiv förvaltning inneburit att vi generellt inte aktivt deltagit på årsstämmor där ägandet är litet. Under 2019 valde vi dock att aktivt delta på fyra årsstämmor där vi ansåg det extra angeläget trots låg ägarandel.

Vi kommer att fortsätta att ta ett större ägaransvar genom att rösta på bolagsstämmor i större utsträckning under 2020. 

Vi utför vårt ägaransvar avseende onoterade innehav inom riskkapital och fastigheter genom ett aktivt deltagande i fondernas rådgivande kommittéer. Vi är för tillfället aktiva i 11 kommittéer.

Vi följer utvecklingen inom hållbarhetsområdet noga och arbetar kontinuerligt med att förbättra oss och våra metoder samt att stimulera andra till att förbättra sig. Vi redovisar vår strategi och vårt arbetssätt öppet och transparent i vår hållbarhetsredovisning.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.