Vi tar ytterligare steg för ökad hållbarhet

2020-11-20

Vi har tagit ytterligare steg i vårt hållbarhetsarbete under 2020, både på övergripande nivå och inom de flesta av våra tillgångsslag.

  • Vi fortsätter att minska våra fossila aktieinnehav.
  • Vi ökar mandatet för gröna obligationer.
  • Vi minskar hållbarhetsrisken i den globala ränteportföljen.
  • Vi ökar vårt ägaransvar genom att rösta på bolagsstämmorna för 70 % av våra direktägda aktieinnehav.
  • Vi har även signerat UNPRI:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt hållbarhetsarbete. När det gäller våra investeringar jobbar vi mot två mål, dels att höja vårt ESG-betyg, dels att minska vårt koldioxidavtryck. För att möta våra mål jobbar vi med vår hållbarhetsprocess genom normativ och positiv screening, påverkansdialog och röstning samt exkluderingar av bolag eller fonder. Vi har fortsatt att vidta åtgärder samtidigt som vi lägger fram en åtgärdsplan för de kommande åren.

Ökat fokus på klimatrisk och koldioxidutsläpp

När vi 2018 övergick till att äga och förvalta större delen av våra globala aktier direkt valde vi redan då att utesluta bolag som utvinner och producerar el och värme från förbränningskol. För att uppnå våra och de globala klimatmålen samt för att minska klimatrisken i portföljen tar vi nu ytterligare steg för att minska våra fossila innehav.

Som första åtgärd har vi i våra direktägda aktier börjat att minska innehaven i företag som utvinner olja och där bolagen inte uppvisar planer på att byta affärsmodell eller inriktning. Vi kommer inom kort sätta en strategi för övriga fossila innehav omfattande fossila reserver, utvinning av gas samt distribution av fossil energi.

Nya tillgångsslag för en ökad hållbar ränteförvaltning

Inom ränteförvaltningen har vi under 2020 fortsatt att öka våra investeringar i gröna obligationer och andelen uppgår nu till sex procent av ränteportföljen. Vi har investerat i en benchmarkobligation utgiven av The International Development Association (IDA), med syfte att hantera och möta de mänskliga och ekonomiska effekterna av COVID-19. Vi har också investerat i en fond förvaltad av Developing World Markets (DWM) som har som mål att främja FN:s globala hållbarhetsmål. Fonden lånar ut pengar till mikrofinansinstitut som sedan finansierar mikroföretag inom områden som kvinnligt företagande, främja utveckling av jordbruk och förnybar energi.

Under nästa år kommer vi att öka investeringstakten i gröna obligationer. Inom den globala ränteförvaltningen kommer vi att se över våra innehav i statspapper i Emerging Markets och Frontier Markets i syfte att minska våra hållbarhetsrisker. Vi avyttrade en fond tidigare i år mot bakgrund av tveksamt innehav i några länders statsobligationer.

Klimatsmarta fastighetsprojekt

Vi har en långsiktig syn på hållbarhet och har sedan många år tillbaka stora investeringar i skog och mark framförallt via vårt innehav i Gysinge Skog. Skogen brukas utifrån ett hållbart synsätt och är FSC- och PEFC certifierad.

Vi har också betydande investeringar i främst kommersiella fastigheter. Våra fastigheter är också till viss del certifierade men givet att vi inte direkt äger fastigheterna har frågan om certifiering inte varit avgörande för dessa investeringar. Det viktiga är hur fastigheterna förvaltas och vilka hållbarhetsstrategier och mål som ligger till grund för verksamheten. En av våra större investeringar är i Svenska Handelsfastigheter vilka certifierar sina nybyggnationer enligt vedertagna normer för miljöcertifiering och de har under året emitterat gröna obligationer vilket är en viktig komponent i deras arbete att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet.

Påverkansdialog och ägaransvar

Vår grundinställning är att vi som investerare gör större nytta genom att i första hand vara med och påverka bolag i de fall de misstänks bryta mot eller konstaterats bryta mot de grundläggande normer vi står bakom i vår förvaltning och i vårt agerande och ansvar som organisation. Under året har vi fört 100 påverkansdialoger tillsammans med andra investerare. 

Vad gäller börsnoterade publika svenska företag har föreningens begränsade ägarandelar och kravet på en effektiv förvaltning inneburit att vi generellt inte aktivt deltagit på årsstämmor där ägandet är litet men under 2020 har vi tagit ett större ägaransvar och röstat på bolagsstämmorna för 70 % av våra noterade direktägda svenska och utländska aktieinnehav.

Vi utför vårt ägaransvar avseende onoterade innehav inom riskkapital och fastigheter genom ett aktivt deltagande i fondernas rådgivande kommittéer. Vi är för tillfället aktiva i 11 kommittéer.

Vi har undertecknat UN PRI

Kåpan Pensioner har undertecknat de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI). Vi följer redan idag PRI:s principer men genom att också underteckna principerna blir vi medlemmar i PRI Association. Vi har därmed bland annat åtagit oss att implementera hållbarhetsfrågorna i förvaltningen och investeringsbeslut, vara aktiva ägare, påverka bolagen i positiv riktning för hållbarhet samt vara en drivkraft på den marknad vi verkar. Detta är något som vi gör redan idag men genom medlemskapet åtar vi oss därutöver att årligen rapportera vår egen hållbarhetsutveckling till PRI. Vi får därmed ett kvitto på det vi gör men också en bra plattform för att förbättra vårt hållbarhetsarbete samt att utöka vårt samarbete med andra aktörer.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

XS SM MD LG XL