Ordlista

I ordlistan nedan hittar du förklaringar av pensionsord som vi använder på webbplatsen.

Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolags kapital.

Aktieportfölj

Vårt samlade aktieinnehav.

Aktuarie

En aktuarie är en tjänsteman inom försäkringsbranschen med matematisk utbildning som ansvarar för försäkringstekniska beräkningar.

Allmän pension

Är den statliga pension som alla som arbetat och bott i Sverige har rätt till. Det är Pensionsmyndigheten som betalar ut den allmänna pensionen. Den allmänna pensionen består av inkomstpension, premiepension och för vissa garantipension och tilläggspension.

Pensionsmyndighetens webbplats

Arvsvinst

Innebär att pengar som finns kvar på försäkringen efter den som dött, fördelas mellan dem som har en försäkring utan återbetalningsskydd.

Avdragsgill

Att en premie är avdragsgill innebär att du i din deklaration får minska din inkomst med motsvarande belopp, vilket oftast innebär att du får betala lite mindre i skatt.

Avkastning

Den ränta eller värdeökning som uppstår på sparat kapital.

Avkastningsskatt

Den som har ett pensionssparande är skyldig att betala skatt på avkastningen. Det är försäkringsgivaren som ansvarar för redovisning och betalning av skatten.

Basbelopp

Ett samlingsnamn för prisbasbelopp, förhöjt prisbasbelopp och inkomstbasbelopp.

Diversifiera

Diversifiera betyder att bredda. Det kan vara att man inverterar i olika tillgångsslag som fastigheter, obligationer och aktier för att sprida risken.

Efterlevandepension

Pengar som kan betalas ut till en persons familj om han eller hon dör. Inom vissa pensionsavtal kallas efterlevandepension även för familjepension.belopp, förhöjt prisbasbelopp och inkomstbasbelopp.

ESG

ESG (Environmental, Social och Governance) är kriterier som används vid ansvarsfulla investeringar. Det första kriteriet tar sin utgångspunkt i hur ett företag, eller en investering, tar hänsyn till miljön. Det berör bland annat utsläpp, energianvändning och resursanvändning. Det sociala kriteriet värderar hur ett företag hanterar relationer med anställda, leverantörer och samhällsfrågor där de är verksamma. Governance (styrning) riktar sig mot ledarskap, intern kontroll, granskning och intressenters rättigheter.

Flytträtt

Betyder att en person under vissa förutsättningar kan flytta sina pensionspengar från en försäkringsgivare till en annan eller från en förvaltningsform till en annan.

Förmånsbestämd ålderspension

Pension som i förväg är bestämd till ett visst belopp eller en viss andel av till exempel slutlön eller genomsnittslön under ett visst antal år.

Förmånstagare

En person som har rätt att få pengarna från en försäkring eller pension om en anhörig skulle dö. Gäller om personen som dör har ett återbetalningsskydd eller en efterlevandepension.

Förmånstagarförordnande

En beskrivning som berättar om vem som får pengarna från din försäkring om du skulle dö.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivaren förvaltar dina pensionspengar mot en avgift. Försäkringsgivaren är oftast ett försäkringsbolag men kan också vara till exempel en pensionskassa, en bank eller en försäkringsförening. Kallas även för förvaltare.

Garanterad avkastning

De premier som betalas in till en traditionell försäkring kan inte minska i värde. Det innebär att din försäkring har ett garanterat värde och när du påbörjar din utbetalning du får minst det garanterade pensionsbeloppet varje månad i pension.

Garanterad ränta

Den ränta som en person är garanterad när han eller hon har en traditionell försäkring. Den garanterade räntan används för att räkna fram det garanterade pensionsbeloppet.

Garanterat pensionsbelopp

Det månadsbelopp som vi garanterar att du ska få.

Garanterat värde

Garanterat värde är den del av pensionskapitalet som vi använder för att räkna ut ditt garanterade pensionsbelopp.

Green Bond Principles (GBP)

Green Bond Principles (GBP) är en branschstandard för gröna obligationer som Världsbanken tagit fram i samarbete med ett antal ledande banker. GBP är frivilliga riktlinjer som ger emittenten vägledning om vilka komponenter som måste vara uppfyllda för att en obligation ska klassas som grön.

Index

Ett genomsnittligt mått på utvecklingen för en viss marknad.

Individuell ålderspension

Den individuella ålderspensionen är en del av din statliga tjänstepension. Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön till din individuella ålderspension. Pengarna betalas in varje månad från att du fyller 23 år och fram till att du fyller 65 år och så länge du är statligt anställd.

Inkomstbasbelopp

Varje år fastställer regeringen ett inkomstbasbelopp baserat på löneutvecklingen i samhället. Inkomstbasbeloppet används för att beräkna inkomsttaket inom allmän pension och tjänstepension.

För 2020 är inkomstbasbeloppet 66 800 kronor.

ISS ESG

ISS ESG arbetar med normbaserad screening och påverkansdialog å investerares vägnar med bolag som inte respekterar internationella normer inom:

  • Miljö
  • Mänskliga rättigheter
  • Arbetsvillkor
  • Antikorruption

Kollektiv konsolideringsgrad

Ett mått på värdet av föreningens samlade tillgångar i jämförelse med de åtaganden som finns, det vill säga det som föreningen är ”skyldig” sina medlemmar i form av premier och räntor. De sparade vinstmedlen ska fungera som en buffert för att jämna ut eventuella variationer i kapitalavkastningen och möjliggör en jämn återbäringsränta över tiden.

Kollektivavtalad tjänstepension

Ett avtal om tjänstepension som på central nivå har förhandlats fram mellan arbetsgivare och fackförbund.

Kompletterande ålderspension

Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 2 procent av din lön till din kompletterande ålderspension. Pengarna betalas in varje månad från det att du fyller 23 år och fram till att du fyller 65 år och så länge du är statligt anställd.

Levnadsintyg

Den som har pension och bor utomlands måste varje år skicka in ett levnadsintyg. Levnadsintyget är ett sätt för personen som är bosatt utanför Sverige att intyga för oss att han eller hon fortfarande lever.

Livränta

Den som slutat sin anställning eller bytt tjänstepensionsavtal kan ha rätt till en tjänstepension som kallas för livränta. Livränta kan också kallas för egenlivränta eller tjänstelivränta.

Livslång

Betyder att pensionen kommer betalas ut till dig livet ut.

Livslängdsantaganden

Är en bedömning av hur länge du som försäkrad kommer att leva. När vi ska betala ut din pension använder vi bland annat livslängdsantaganden för att bestämma hur stort månadsbeloppet blir. Ju kortare vårt livslängdsantagande är desto högre blir månadsbeloppet.

Minpension.se

Minpension.se ger en samlad bild av pensionen och det finns möjlighet att göra en pensionsprognos. Minpension.se är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Det är kostnadsfritt att använda tjänsten.

MSCI

MSCI är en indexleverantör som bland annat arbetar med analys och utvärdering av miljö- och hållbarhetsbedömningar på bolagsnivå.

Obligation

Ett räntebärande värdepapper med en löptid som överstiger ett år vid utgivningen. Obligationer utges av bland annat stater, kommuner och bostadsfinansieringsinstitut.

PA 03

Ett tjänstepensionsavtal som gäller personer som är eller har varit statligt anställda efter 2003. I avtalet ingår ålderspension, efterlevandepension och sjukpension. Avtalet har ersatts av PA 16.

PA 16

Ett tjänstepensionsavtal som ersatt PA 03. Avtalet innehåller två avdelningar. En för personer födda 1987 eller tidigare och en för personer som är födda 1988 eller senare. I avtalet ingår ålderspension, efterlevandepension och sjukpension.

PA-91

Ett tjänstepensionsavtal för anställda hos bland annat staten. Personer som är född före 1943 och har pensionsåldern 65 år, vilket de flesta har, omfattas av PA-91. För personer som är yrkesofficerare eller flygledare gäller PA-91 om de är födda före 1948. PA-91 gäller även för personer som slutat sin statliga anställning eller bytt tjänstepensionsavtal under perioden 1 januari 1992 till 31 december 2002.

Pensionsbesked

Kåpan skickar varje år ut pensionsbesked där du kan se hur mycket du har tjänat in till din statliga tjänstepension. Även Pensionsmyndigheten och olika försäkringsgivare skickar varje år ut pensionsbesked där du kan se hur mycket pension du har tjänat in hos just dem.

Pensionskapital

Det aktuella värdet på din pensionsförsäkring. Pensionskapitalet påverkas av bland annat av inbetalda premier, avgifter och avkastning.

Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten är en myndighet som har som uppdrag att administrera och betala ut den allmänna pensionen. Pensionsmyndigheten ger även generell och individuell information om pensionen.

Pensionsmyndighetens webbplats

Pensionsålder

De allra flesta som är statligt anställda har 65 år som pensionsålder. Det innebär att din arbetsgivare betalar in pengar till din statliga tjänstepension tills månaden innan du fyller 65 år.

Placeringspolicy

Hur vi har bestämt att vi ska fördela våra kapitalplaceringar mellan olika instrument för att uppnå en så god avkastning som möjligt.

Premie

Pengar som din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension kallas för premie.

Premiebestämd pension

En pension där storleken bestäms av hur mycket som betalats in i premier och vilket avkastning det har blivit på pengarna.

Prisbasbelopp

Belopp som grundar sig på prisutvecklingen i samhället (konsumentprisindex) och som regeringen bestämmer varje år.

För 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kronor.

Privat pension

Ett frivilligt sparande hos en bank eller i ett försäkringsbolag. Kompletterar de övriga delarna i pensionen.

Realränteobligation

En obligation där en del av räntan är fast och en del rörlig. En realränteobligation har ett inbyggt skydd mot inflation. Det innebär att om inflationen går upp räknas även valören upp med lika mycket.

Räntebärande värdepapper

Staten, kommuner och stora företag lånar ibland upp pengar för sina utgifter. Den som lånar ut pengarna får då en bestämd ränta på pengarna under en bestämd tid.

Skatteverket

Skatteverket är förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. De utfärdar id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige samt bevakar statens fordringar.

Skatteverkets webbplats

Statens tjänstepensionsverk

Statens tjänstepensionsverk (SPV) ansvarar för att administrera den förmånsbestämda statliga tjänstepensionen. SPV har också uppdraget att vara valcentral för det individuella valet samt uppdraget från Kåpan Pensioner att administrera den kompletterande ålderspensionen.

SPV:s webbplats

Tjänstepension

Den som arbetar kan få pengar inbetalda till en tjänstepension. Det är arbetsgivaren som betalar in pengar till pensionen.

Traditionell försäkring

I en traditionell försäkring är det försäkringsgivaren som bestämmer hur dina pengar placeras. I en traditionell försäkring är du garanterad en viss avkastning.

Uppskjutet uttag

Du kan ta ut din tjänstepension efter ordinarie pensionsålder. Då kallas det för uppskjutet uttag.

Värdepapper

En handling som ger innehavaren en rättighet som oftast kan omvandlas i pengar.

Ålderspension

Ålderspension är en pension som kan börja betalas ut när du har uppnått en viss ålder. Pensionsåldern kan vara olika för olika pensioner. I Sverige har vi allmän pension, tjänstepension och privat pension.

Återbetalningsskydd

Innebär att de pengar som en person har sparat till sin pension, pensionskapitalet, betalas ut till den avlidnes familj (make, maka, sambo eller barn). Om en person dör och det inte finns något återbetalningsskydd fördelas pengarna ut som arvsvinst till andra som sparar i samma sorts försäkring. Om en person har återbetalningsskydd får han eller hon inte ta del av arvsvinster från andra, vilket innebär att pensionen blir lägre.

Återbäringsränta

Den ränta som betalas ut till dig som medlem när det finns överskott i föreningen.