Hållbarhet och etik

När Kåpan Pensioner investerar gör vi det med utgångspunkt i att tillgångarna ger en stabil och god avkastning som vi samtidigt bedömer har en begränsad risk. Vår förvaltning är inriktad på investeringar i aktier, obligationer och fastigheter. Föreningens försäkringsåtaganden innebär att vi löpande gör avvägningar för att se till att vi har en aktsam och hållbar förvaltning.

Den av styrelsen beslutade placeringspolicyn anger att föreningens investeringar skall ske med utgångspunkt i normer och principer med bred förankring i det svenska samhället baserat på beslut fattade av Sveriges riksdag och regering.

Vägledande för förvaltningen är:

  • Beslut fattade av Sveriges riksdag och regering
  • De 10 principerna i FN:s Global Compact
  • OECDs riktlinjer för multinationella företag
  • Oslo- och Ottawa-konventionen
  • FN:s 6 principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI)
  • FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt hållbarhetsarbete. För att du som medlem enkelt ska kunna ta del av vårt dagliga arbete mot en mer hållbar organisation kommer vi att löpande publicera de åtgärder som vi, våra samarbetspartners eller våra förvaltare har gjort.

Läs mer om vilka aktiviteter vi har gjort under året

Normativ screening

Föreningen arbetar sedan ett par år tillbaka med en extern leverantör för normativ screening av aktie- och ränteinnehaven samt för påverkansarbete genom dialog. Föreningen vill i första hand arbeta med att påverka företagen till en förändring snarare än att exkludera bolag. Under året har föreningen via ISS-Ethix deltagit i 105 påverkansprocesser för att försöka förändra och förbättra företagens arbete med utgångspunkt i föreningens hållbarhetskriterier.

Positiv screening

Föreningen har fortsatt samarbetet med MSCI inom ramen för en process att löpande granska och bedöma olika företags arbete med hållbarhet och socialt ansvarstagande. MSCI är en av världens ledande indexleverantörer och har under lång tid arbetat med analys och utvärdering av miljö och hållbarhetsbedömningar på bolagsnivå.

Påverkansarbete

Både den normativa screeningen av företag och den betygssättning av hållbarhetskriterier som vi tillhandahåller via analysverktyg från MSCI ligger till grund för föreningens bedömning av innehaven och på vilket sätt föreningen ska agera. I de fall föreningen bedömer att påverkansarbete inte är tillräckligt väljer föreningen att i möjligaste mån exkludera de företag som inte möter föreningens hållbarhetskrav.

Vidare gör föreningen en genomlysning av hela investeringsportföljen av noterade aktier. På så sätt kan vi mäta hur portföljen ser ut ur ett hållbarhetsperspektiv. Portföljen ska ha en ESG-rating på våra noterade aktieinnehav som överstiger det generella MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI) och som ligger i linje med MSCIs särskilda ESG-index som
är ett urval av bolag med hög rating. Målsättningen är att kontinuerligt förbättra ESG-ratingen.

Som ett led i att vara med och påverka utvecklingen för minskad koldioxidanvändning har föreningen låtit mäta koldioxidavtrycket på våra noterade aktier enligt den metod som Svensk Försäkring rekommenderar. Målsättningen är att avtrycket över tid ska minska.

Framtida inriktning på hållbarhetsarbetet

Föreningen bedriver ett kontinuerligt förändrings- och förbättringsarbete. Under år 2017 har föreningens arbete med en långsiktigt ansvarsfull förvaltning inneburit att en översyn gjorts av olika förvaltningsmodeller för att förstärka ESG-analysen i våra processer. Slutsatsen av översynen är att föreningen på sikt kommer att gå över till att förvalta en större del av aktieportföljen i egen regi. Ett första steg i detta arbete har genomförts under 2017 genom att antalet fonder som föreningen investerat i har minskats och inslaget av fonder med inriktningen att investera mer i företag med hög ranking i ESG-frågor ökats. Under 2018 kommer arbetet fortsätta med att på ett än bättre sätt nå målsättningen att hitta effektiva metoder för att arbeta med urval av företag som möter våra kriterier. En successiv övergång till en högre andel aktieförvaltning i egen regi innebär att vi ökar möjligheten till egen styrning av vårt hållbarhetsarbete. Samtidigt kommer vi även att arbeta aktivt med påverkansarbete genom att själva eller via samverkan föra dialog med bolag som inte lever upp till godtagbar nivå enligt kriterierna i den normbaserade screeningen.