Hållbarhet och etik

När Kåpan Pensioner investerar gör vi det med utgångspunkt i att tillgångarna ger en stabil och god avkastning som vi samtidigt bedömer har en begränsad risk. Vår förvaltning är inriktad på investeringar i aktier, räntor och fastigheter. Föreningens försäkringsåtaganden innebär att vi löpande gör avvägningar för att se till att vi har en aktsam och hållbar förvaltning

Den av styrelsen beslutade placeringspolicyn anger att föreningens investeringar skall ske med utgångspunkt i normer och principer med bred förankring i det svenska samhället baserat på beslut fattade av Sveriges riksdag och regering.

Vägledande för förvaltningen är:

  • Beslut fattade av Sveriges riksdag och regering
  • De 10 principerna i FN:s Global Compact
  • OECDs riktlinjer för multinationella företag
  • Oslo- och Ottawa-konventionen
  • FN:s 6 principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI)
  • FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt hållbarhetsarbete. För att du som medlem enkelt ska kunna ta del av vårt dagliga arbete mot en mer hållbar organisation publicerar vi löpande de åtgärder som vi, våra samarbetspartners eller våra förvaltare har gjort.

Läs mer om vilka aktiviteter vi har gjort under året

Normativ screening

Föreningen granskar kontinuerligt sitt noterade aktie- och ränteinnehav genom en normativ screening som utvärderar företags efterlevnad av globala normer avseende miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och antikorruption. Screening görs även på kontroversiella vapen. Föreningen använder sedan ett par år tillbaka ISS-Ethix som extern leverantör för den normativa screeningen.

Positiv screening

Vidare arbetar föreningen med en process för positiv screening.  Syftet med den positiva screeningen är att alla noterade aktieinnehav betygssätt utifrån hur företagen hanterar ESG-frågorna. Det innebär att vi som investerare kan arbeta för att lyfta fram bolag med ett högt ESG-betyg. Vår målsättning är att ratingen för de företag som föreningen har exponering mot förbättras över tid från dagens nivå. Den långsiktiga målsättning är att föreningens placeringar skall ha en viktad genomsnittlig rating som ligger över det viktade genomsnittet för de företag som ingår i MSCI, All countries worldindex ESG Universal (MSCI ACWI ESG Universal), vilket är ett ESG-index med urval av företag med hög rating.

Föreningen samarbetar med MSCI som är en av världens ledande indexleverantörer och som under lång tid har arbetat med analys och utvärdering av miljö- och hållbarhetsbedömningar på bolagsnivå.

Påverkansarbete

Föreningen för påverkansdialog i de fall ett bolag eller fond inte uppfyller våra hållbarhetskriterier. Påverkansarbete avseende noterade aktieinnehav har under senaste året främst utförts i extern regi med hjälp av ISS-Ethix. De för dialog med de bolag som är inblandade i situationer där de internationella normerna kränks och genom dialog med bolagen kan ISS-Ethix identifiera hur bolagen tar socialt och miljömässigt ansvar för en specifik problemsituation och även hur bolagen verkar förebyggande för att efterleva relevanta regler. I bolag som vi direktäger för vi i enstaka fall själva påverkansdialog med bolagen. För uppföljning av innehav i våra fonder för vi dialog med förvaltarna av fonderna. Vi får på så vis en bra översyn hur bolagen tar socialt och miljömässigt ansvar och även hur fonderna verkar förebyggande för att följa relevanta regler, normer och principer.

Exkludering

Den övergripande inriktningen är att inte göra investeringar i företag som vid upprepade tillfällen bryter mot de internationella normerna och konventionerna.  I vår etikkommitté går vi regelbundet igenom resultat av screeningen och vårt påverkansarbete och fattar beslut om åtgärder måste vidtas ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi kan välja att exkludera ett bolag eller en fond om vi anser det nödvändigt men vår grundinställning är att vi som investerare gör större nytta genom att investera i bolag och därmed kunna vara med och påverka än att avstå eller exkludera och därmed inte ha påverkansmöjlighet och bidra med en förbättring.

Klimatpåverkan

Inriktningen för föreningen är att de samlade investeringarna över tid ska vara klimatneutrala. Föreningen har som ett led i detta arbete sedan tio år tillbaka investerat löpande i skogsbruk och mark och har ett betydande innehav med en bedömd positiv klimatpåverkan vilket kompenserar för de innehav som kan bedömas vara mindre positiva ur ett klimatperspektiv. Föreningen mäter koldioxidavtrycket på noterade aktier. Detta är ett led i det globala arbetet att begränsa klimatförändringar orsakade av mänskligheten. Koldioxidavtrycket är ett sätt att uttrycka hur stora utsläpp av växthusgaser som bolagen vi har investerat i orsakar. Föreningen har valt att följa rekommendationen från Svensk Försäkring vid mätning av koldioxidavtrycket. Måttet som används mäter koldioxidavtryck i förhållande till portföljföretagens intäkter.

Aktuellt fokus på hållbarhetsarbete

Föreningen arbetar kontinuerligt med att förbättra hållbarhetsarbetet. Vi har under en tid arbetat aktivt med att ta fram en modell som gör det enklare och mer effektivt att hantera våra hållbarhetskriterier. Det har resulterat i att vi nu har sålt våra indexfonder för att istället äga och förvalta en stor andel av våra aktier själva.

Vi har avvecklat 8 passiva fonder som varit investerade i över 2000 aktier. Vi har nu skapat en egen basportfölj med ca 300 aktier. Vår urvalsprocess går ut på att vi strävar efter en avkastning och risk i nivå med MSCI:s världsindex (MSCI World) men där vi samtidigt aktivt kan välja bort och välja in bolag ur ett hållbarhetsperspektiv. Det ger oss ökade möjligheter att påverka innehaven och utföra ett aktivt hållbarhetsarbete samtidigt som vi fortsätter att ha en kostnadseffektiv förvaltning.

Omläggningen av vår aktieportfölj till direktägande av aktier gäller enbart våra aktieinvesteringar inom OECD-länderna. Vi fortsätter att äga en mindre del i aktiva fonder som vi bedömer kompletterar vår basportfölj. Omläggningen motsvarar cirka 75 procent av våra aktieinvesteringar i OECD. Vår aktieexponering på tillväxtmarknader förvaltas fortfarande i sin helhet av externa fondleverantörer. Vi ställer krav på att våra förvaltare är ESG-anpassade och att de har en väl fungerande ESG-process i sin förvaltning.