Hållbarhet och etik

När Kåpan Pensioner investerar gör vi det med utgångspunkt i att tillgångarna ger en stabil och god avkastning som vi samtidigt bedömer har en begränsad risk. Vår förvaltning är inriktad på investeringar i aktier, obligationer och fastigheter. Föreningens försäkringsåtaganden innebär att vi löpande gör avvägningar för att se till att vi har en aktsam och hållbar förvaltning.

Den av styrelsen beslutade placeringspolicyn anger att föreningens investeringar skall ske med utgångspunkt i normer och principer med bred förankring i det svenska samhället baserat på beslut fattade av Sveriges riksdag och regering.

Vägledande för förvaltningen är:

  • Beslut fattade av Sveriges riksdag och regering
  • De 10 principerna i FN:s Global Compact
  • OECDs riktlinjer för multinationella företag
  • Oslo- och Ottawa-konventionen
  • FN:s 6 principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI)
  • FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt hållbarhetsarbete. För att du som medlem enkelt ska kunna ta del av vårt dagliga arbete mot en mer hållbar organisation kommer vi att löpande publicera de åtgärder som vi, våra samarbetspartners eller våra förvaltare har gjort.

Läs mer om vilka aktiviteter vi har gjort under året

Normativ screening

Föreningen arbetar sedan ett par år tillbaka med en extern leverantör för normativ screening av aktie- och ränteinnehaven samt för påverkansarbete genom dialog. Föreningen vill i första hand arbeta med att påverka företagen till en förändring snarare än att exkludera bolag. Under året har föreningen via ISS-Ethix deltagit i 105 påverkansprocesser för att försöka förändra och förbättra företagens arbete med utgångspunkt i föreningens hållbarhetskriterier.

Positiv screening

Föreningen har fortsatt samarbetet med MSCI inom ramen för en process att löpande granska och bedöma olika företags arbete med hållbarhet och socialt ansvarstagande. MSCI är en av världens ledande indexleverantörer och har under lång tid arbetat med analys och utvärdering av miljö och hållbarhetsbedömningar på bolagsnivå.

Påverkansarbete

Både den normativa screeningen av företag och den betygssättning av hållbarhetskriterier som vi tillhandahåller via analysverktyg från MSCI ligger till grund för föreningens bedömning av innehaven och på vilket sätt föreningen ska agera. I de fall föreningen bedömer att påverkansarbete inte är tillräckligt väljer föreningen att i möjligaste mån exkludera de företag som inte möter föreningens hållbarhetskrav.

Vidare gör föreningen en genomlysning av hela investeringsportföljen av noterade aktier. På så sätt kan vi mäta hur portföljen ser ut ur ett hållbarhetsperspektiv. Portföljen ska ha en ESG-rating på våra noterade aktieinnehav som överstiger det generella MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI) och som ligger i linje med MSCIs särskilda ESG-index som
är ett urval av bolag med hög rating. Målsättningen är att kontinuerligt förbättra ESG-ratingen.

I vår etikkommitté går vi regelbundet igenom resultat av screeningen och vårt påverkansarbete och fattar beslut om åtgärder måste vidtas ur ett hållbarhetsperspektiv. Grundinställningen är att vi som investerare gör större nytta genom att investera i bolag och därmed kunna vara med och påverka än att avstå eller exkludera och därmed inte ha påverkansmöjlighet och bidra med en förbättring.

Som ett led i att vara med och påverka utvecklingen för minskad koldioxidanvändning har föreningen låtit mäta koldioxidavtrycket på våra noterade aktier enligt den metod som Svensk Försäkring rekommenderar. Målsättningen är att avtrycket över tid ska minska.

Framtida inriktning på hållbarhetsarbetet

Föreningen bedriver ett kontinuerligt förändrings- och förbättringsarbete. Under året har vi bedrivit ett projekt inom globala aktier som innebär att vi inom kort övergår till att äga en stor andel av våra aktier direkt och inte via fonder. Det ger oss ökade möjligheter att påverka innehaven och utföra ett aktivt hållbarhetsarbete. Vår urvalsprocess innebär att vi kraftigt minskar antalet bolag vi är investerade i. Utöver de passiva indexfonderna har vi även aktiva fonder som vi kontinuerligt utvärderar ur ett ESG-perspektiv. Under året har detta arbete inneburit att vi har bytt ut vissa av våra fondförvaltare till förvaltare som har en tydlig ESG-profil. 

Under resterande del av 2018 och 2019 kommer arbetet fortsätta med att på ett än bättre sätt nå målsättningen att hitta effektiva metoder för att arbeta med urval av företag och fonder som möter våra hållbarhetskriterier. En successiv övergång till en högre andel aktieförvaltning i egen regi innebär att vi ökar möjligheten till egen styrning av vårt hållbarhetsarbete. Samtidigt fortsätter vi att arbeta aktivt med påverkansarbete genom att själva eller via samverkan föra dialog med bolag som inte lever upp till godtagbar nivå enligt kriterierna i den normbaserade screeningen.