Aktiviteter det senaste året

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt hållbarhetsarbete. För att du som medlem enkelt ska kunna ta del av vårt dagliga arbete mot en mer hållbar organisation kommer vi att löpande publicera de åtgärder som vi, våra samarbetspartners eller våra förvaltare har gjort.

Det här har vi gjort under det senaste året:

  • I september 2019 investerade Kåpan drygt 260 MSEK i M&G Global High Yield ESG Bond Fund. Fonden investerar minst 80 procent av sina tillgångar i globala högavkastande obligationer med syfte att uppnå en diversifierad portfölj vad gäller emittenter, geografi och sektorer. Fonden har ett högt ESG-fokus där alla tre hållbarhetsfaktorer (miljö, socialt ansvarstagande samt bolagsstyrning) är integrerade i investeringsprocessen genom en trestegsfiltrering. Första filtreringen utesluter bolag som bryter mot principerna i FN:s Global Compact. Den andra filtreringen utesluter bolag som får sina intäkter från specifika sektorer: tobak, alkohol, vuxen underhållning, spel, förbränningskol, försvar och vapen. Den tredje filtreringen utgår från positiv screening och bolag med höga ESG-betyg tillhandhållna från MSCI väljs in, lägsta godkända rating är 2,9 på en tiogradig skala. Detta innebär att fonden inte investerar i bolag med låga ESG-referenser.
  • I september 2019 tillträdde vår investering Sveafastigheter Hemvist de färdigställda hyresbostadsprojekten Tryffelvägen i Norby Uppsala samt etapp 1 av Älvdansen i Enköping. Båda projekten är byggda i enlighet med definitionen Miljöbyggnad Silver med högt fokus på både social- och miljörelaterad hållbarhet. Fasaderna är byggda för att möta naturen med delar av trä och taken är delvis sedumbelagda. Gårdarna är utformade för att inbjuda till gemenskap med sällskapsytor som har fokus på grönska och natur. Dessa projekt ingår i  vår investering i Sveafastigheter Hemvist om totalt drygt 500 MSEK.
  • Under de första tre kvartalen 2019 har Kåpan inom den svenska ränteförvaltningen fortsatt att ökat investeringarna i gröna obligationer och vi har fördubblat våra innehav från ett marknadsvärde på 800 MSEK till 1600 MSEK. I dagsläget utgör de gröna obligationerna 4 procent av det totala marknadsvärdet i portföljen svenska räntebärande placeringar. Ökningen av investeringar i gröna obligationer har skett i Fabege, Klövern, Stora Enso, Willhem samt Sveaskog. Fabege erhöll i september 2019 en topplacering i GRESBs (Global Real Estate Sustainability Benchmark) ranking av fastighetssektorn ur ett hållbarhetsperspektiv, Fabege rankas nu högst i kategorin kontor i norra Europa.
  • Kåpan har under första halvåret 2019 fört påverkansdialoger med 48 företag med hjälp av vår externa leverantör ISS ESG (tidigare ISS Ethix). Kåpan har investerat i 26 av dessa företag.  Av de 26 företagen är det konstaterat att ett bryter mot efterlevnad av internationella normer och för övriga företag finns det misstanke om att de bryter mot efterlevnad av internationella normer. Vi bevakar utvecklingen och sker inga förbättringar kommer innehaven att avyttras. Under året har vi också fört påverkandialoger på egen hand med två nordiska banker där vi har innehav, framförallt inom ränteförvaltningen.
  • Vi har investerat drygt 200 MSEK i gröna obligationer under januari 2019.
  • Under 2018 har ISS Ethix fört 100 påverkansdialoger för Kåpans och andra uppdragsgivares räkning. Av dessa påverkansdialoger är det 17 stycken där det är konstaterat att företaget bryter mot internationella normer och för övriga finns det misstanke om att företaget bryter mot efterlevnad av internationella normer.
  • Vi har avvecklat 8 passiva fonder som varit investerade i över 2 000 aktier för att istället äga och förvalta en stor andel av våra aktier själva. I och med detta har vi skapat en egen basportfölj med cirka 300 aktier. Vår urvalsprocess går ut på att vi strävar efter en avkastning och risk i nivå med MSCI:s världsindex (MSCI World) men där vi samtidigt aktivt kan välja bort och välja in bolag ur ett hållbarhetsperspektiv. Omläggningen av vår aktieportfölj till direktägande av aktier gäller enbart våra aktieinvesteringar inom OECD-länderna. Vi fortsätter att äga en mindre del i aktiva fonder och ETF:er som vi bedömer kompletterar vår basportfölj. Omläggningen motsvarar cirka 75 procent av våra aktieinvesteringar i OECD. Vår aktieexponering på tillväxtmarknader förvaltas fortfarande i sin helhet av externa fondleverantörer. Vi ställer krav på att våra förvaltare är ESG-anpassade och att de har en väl fungerande ESG-process i sin förvaltning. Vi följer regelbundet upp de innehav av aktier som våra förvaltare har.
  • Vi har åtagit oss att investera totalt cirka 100 MSEK i Cykelkungen ett miljöledande fastighetsprojekt i Uppsala. Sveafastigheter kommer i samarbete med föreningen bygga 101 hyresrättslägenheter i Östra Sala Backe med beräknad byggstart fjärde kvartalet 2018 och planerad inflyttning till tredje kvartalet 2020. Cykelkungen är ett pilotprojekt och bygger på mobilitet. Tanken är att det ska finns olika lösningar för att klara sig utan bil, exempelvis leveransboxar vid lägenheterna, en cykelpool där hyresgästerna kan hyra en lastcykel eller en elcykel. Projektet innehåller inte några parkeringsplatser men hyresgästerna kommer att erbjudas gruppmedlemskap i en bilpool. Fastigheten kommer att ha solceller på taket i kombination med sedum.