Aktiviteter det senaste året

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt hållbarhetsarbete. För att du som medlem enkelt ska kunna ta del av vårt dagliga arbete mot en mer hållbar organisation kommer vi att löpande publicera de åtgärder som vi, våra samarbetspartners eller våra förvaltare har gjort.

Det här har vi gjort under det senaste året:

 • Vi har investerat drygt 200 MSEK i gröna obligationer under januari 2019.
 • Under 2018 har ISS Ethix fört 100 påverkansdialoger för Kåpans och andra uppdragsgivares räkning. Av dessa påverkansdialoger är det 17 stycken där det är konstaterat att företaget bryter mot internationella normer och för övriga finns det misstanke om att företaget bryter mot efterlevnad av internationella normer.
 • Vi har avvecklat 8 passiva fonder som varit investerade i över 2 000 aktier för att istället äga och förvalta en stor andel av våra aktier själva. I och med detta har vi skapat en egen basportfölj med cirka 300 aktier. Vår urvalsprocess går ut på att vi strävar efter en avkastning och risk i nivå med MSCI:s världsindex (MSCI World) men där vi samtidigt aktivt kan välja bort och välja in bolag ur ett hållbarhetsperspektiv. Omläggningen av vår aktieportfölj till direktägande av aktier gäller enbart våra aktieinvesteringar inom OECD-länderna. Vi fortsätter att äga en mindre del i aktiva fonder och ETF:er som vi bedömer kompletterar vår basportfölj. Omläggningen motsvarar cirka 75 procent av våra aktieinvesteringar i OECD. Vår aktieexponering på tillväxtmarknader förvaltas fortfarande i sin helhet av externa fondleverantörer. Vi ställer krav på att våra förvaltare är ESG-anpassade och att de har en väl fungerande ESG-process i sin förvaltning. Vi följer regelbundet upp de innehav av aktier som våra förvaltare har.
 • Vi har åtagit oss att investera totalt cirka 100 MSEK i Cykelkungen ett miljöledande fastighetsprojekt i Uppsala. Sveafastigheter kommer i samarbete med föreningen bygga 101 hyresrättslägenheter i Östra Sala Backe med beräknad byggstart fjärde kvartalet 2018 och planerad inflyttning till tredje kvartalet 2020. Cykelkungen är ett pilotprojekt och bygger på mobilitet. Tanken är att det ska finns olika lösningar för att klara sig utan bil, exempelvis leveransboxar vid lägenheterna, en cykelpool där hyresgästerna kan hyra en lastcykel eller en elcykel. Projektet innehåller inte några parkeringsplatser men hyresgästerna kommer att erbjudas gruppmedlemskap i en bilpool. Fastigheten kommer att ha solceller på taket i kombination med sedum.
 • Inom ränteförvaltningen har vi under augusti investerat i gröna fastighetsobligationer till ett värde av 300 MSEK. Hälften har investerats i Willhem, ett bostadsbolag ägt av Första AP Fonden. Detta är den första gröna obligationen som Willhem emitterar. Resterande 150 MSEK är investerade i Fabege som i dagsläget har över 50 % av utlåningen finansierad med gröna lån.
 • Under andra kvartalet 2018 har ISS Ethix fört påverkansdialoger med 23 nya företag för Kåpans och andra uppdragsgivares räkning. Av de 23 företagen som påverkansdialog förts med är det konstaterat att fem bryter mot internationella normer och övriga misstänks för att bryta mot efterlevnad av internationella normer.
 • På grund av i Northrop Grumman Corps uppköp av Orbital ATK Inc har vi i mitten av juni valt att avyttra vårt aktieinnehav som vi har i bolaget. Northrop blev efter uppköpet rödlistade av ISS Ethix pga Orbitals verksamhet inom klustervapen och anitpersonella minor.
 • Vi har i mitten av juni  även avyttrat vårt aktieinnehav i General Dynamics Corp pga att de bryter mot internationella normer avseende mänskliga rättigheter.
 • På aktiesidan har fonden SSGA Mulitfaktor från början av juni 2018 gått över till en hållbar riktning. ESG har lagts till som en sjätte faktor i investeringsstrategin, vilket innebär en aktiv exponering i bolag med höga ESG betyg .
 • Inom ränteförvaltningen har vi under maj 2018 investerat i en säkerställd grön obligation utgiven av Landshypotek. Obligatonen grundar sig i ett hållbart brukande av skog,  förnyelsebar energi och energieffektiva byggnader och är framtagen i linje med Green Bond Principles. Obligationen omfattar certifierad privat skogsmark på totalt 320 000 hektar, ett område lika stort som Gotland. Denna yta skogsmark absorberar årligen 2 200 000 ton koldioxid.
 • Under första kvartalet 2018 har ISS Ethix fört påverkansdialoger med 23 företag för Kåpans och andra uppdragsgivares räkning. Av de 23 företagen som påverkansdialog förts med är det konstaterat att ett bryter mot internationella normer och övriga misstänks för att bryta mot efterlevnad av internationella normer. 
 • Inom ränteförvaltningen har vi utökat vårt innehav i Castellum till maxlimit. Castellum har under året utmärkt sig som den mest hållbara fastighetsutvecklaren i världen.
 • Vi har investerat i Vasakronans gröna obligationer.
 • Som en av de större investerarna i Sveafastigheter har Kåpan Pensioner stöttat byggnationen av ett så kallat plusenergihus i Västerås. Det kommer att bli Sveriges första flerbostadshus som uppförs som plusenergihus, vilket i korthet innebär att huset producerar mer energi än vad det förbrukar. Detta görs bland annat genom energi från solceller och att man tar vara på överskottsvärme.