Aktiviteter det senaste året

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt hållbarhetsarbete. För att du som medlem enkelt ska kunna ta del av vårt dagliga arbete mot en mer hållbar organisation kommer vi att löpande publicera de åtgärder som vi, våra samarbetspartners eller våra förvaltare har gjort.

Det här har hänt under det senaste året:

 • Under 2021 har vi röstat på 144 bolagsstämmor vilket täcker 70 procent av marknadsvärdet i våra direktägda aktier. Vi har till augusti fört påverkansdialoger med 78 bolag med ett fortsatt ökat fokus på konsumenträttigheter och hälsa som en följd av Covid-19. I rapporten nedan kan du läsa mer om hur vi tillämpat våra principer för ägarengagemang under 2021.

Ägarengagemang 2021 (pdf, nytt fönster)

 • Vi har under andra kvartalet investerat ytterligare drygt 600 miljoner kronor i gröna obligationer.
 • I början av mars investerade vi 200 miljoner kronor i en temaobligation som Världsbanken har emitterat med fokus på hälsa och jämställdhet. Obligationen är en del av Världsbankens strategi för att belysa projekt och program som fokuserar på jämställdhet och hälsa, och belyser hur COVID-19 oproportionerligt påverkar kvinnor. Obligationen är utgiven i svenska kronor och har en löptid på fem år. Utöver denna temaobligation har vi under första kvartalet 2021 investerat ytterligare cirka 950 miljoner kronor i gröna obligationer. Andelen gröna obligationer utgör nu drygt tio procent av ränteportföljen.
 • Vi har under hösten arbetat med att ta fram en strategi för att minska våra investeringar i fossila innehav och har nu beslutat att föreningens investeringar i kol och oljeproduktion ska reduceras och enbart vara marginell till år 2023. Vi ska inte investera i bolag som har mer än 5 procent omsättning från utvinning, kraftproduktion, bearbetning och raffinering från kol och olja. Vårt första steg är att vi sålt av alla berörda bolag i vår direktägda globala aktieportfölj och i den svenska aktieportföljen har vi sålt av en tredjedel av innehavet i Lundin Energy, resterande del avyttras före halvårsskiftet 2021. Under nästa år kommer vi att se över våra fonder och övriga tillgångar.
 • Vi har ur ett hållbarhetsperspektiv fattat beslut att inte längre investera i statsobligationer utgivna av stater i tillväxtmarknader och har under december avyttrat samtliga tre fonder.
 • Vi har investerat 200 miljoner kronor i en nyutgiven grön obligation med fokus på att modernisera Europas tågtrafik. Obligationen är AA ratad, har en löptid på fem år och riktar sig mot den svenska marknaden. Obligationen ges ut av Eurofima som stödjer utvecklingen av passagerartrafik, infrastruktur och tågbolagens utrustning.  Eurofima är en samarbetsorganisation som  bildades 1956 och idag drivs arbetet av 25 stater och 26 andelsägare.
 • Vi har investerat 60 miljoner dollar i en nystartad Emerging Markets fond med stark hållbarhetsporfil och ett lågt klimatavtryck. Fonden, Nordea Emerging Markets Sustainable Enhanced Equity Fund förvaltas av Nordea asset management och ingår i deras Beta+ utbud. Vi går in i fonden med två andra institutionella investerare. Utöver normbrytande bolag väljer fonden bort bolag involverade i vapen, spel, vuxenunderhållning, tobak samt bolag som utvinner fossila bränslen. Ytterligare 86 fossilintensiva bolag exkluderas utifrån koldioxidutsläpp och hur stora fossila reserver de har. Koldioxidavtrycket i fonden är 60 % lägre än i index (MSCI Emerging Markets Index) . Fonden väljer in bolag utifrån best in class, det vill säga bolag med höga ESG betyg enligt MSCI:s rating. Investeringsprocessen är kvantitativ men med ett fundamentalt overlay i syfte att tillvarata riskpremier/faktorer som visat sig addera avkastning över tid och som det finns mycket analys och forskning kring. Fondens relativa risk mot index ska samtidigt hållas låg.
 • En av våra större investeringar inom fastigheter White Peak Real Estate Fund har emitterat en grön obligation till ett värde av 600 miljoner kronor med en löptid på tre år. Kåpan har investerat 170 miljoner kronor i obligationen. Intäkterna från obligationen kommer att investeras i enlighet med upprättade Green Bond Principles. White Peak är en svenskägd fastighetsutvecklare som bygger bostäder i Kina. I dagsläget bygger White Peak bostäder i 10 större städer och samtliga projekt har nordisk standard och hållbarhet som förebild vilket lett till stor uppmärksamhet och intresse för projekten. White Peak har bland annat rankats som branschledare inom hållbar bostadsutveckling i Asien 2019, enligt GRESB – världens ledande rankinginstitut på området.
 • Ett av våra största fastighetsinnehav, Svenska Handelsfastigheter, har emitterat gröna obligationer för 300 miljoner kronor. Emissionen är inom ramen för ett större låneprogram och tas upp till handel den 25 september. Att kunna erbjuda gröna obligationer utgör en betydelsefull komponent i Svenska Handelsfastigheters fortsatta arbete med att bedriva en långsiktig hållbar verksamhet.
 • Kåpan Pensioner har sedan många år tillbaka betydande investeringar i skog framförallt via ägande i Gysinge Skog som bildades i samband med uppdelningen av Bergvik Skog. Skogen brukas utifrån ett hållbart synsätt, skogsbruket ska långsiktigt ge ekonomisk avkastning och samtidigt ta hänsyn till miljövärden och sociala förhållanden. Biologisk mångfald, ekologiskt värdefulla miljöer och kulturminnen skyddas. Gysinge Skog är FSC- och PEFC certifierade. Handelsbanken har nu kunnat erbjuda ett grönt lån till Gysinge Skog för hållbar skogsförvaltning.
 • Kåpan Pensioner har undertecknat de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI). Detta är för oss ett naturligt fortsatt steg för att främja ansvarsfulla investeringar i vår verksamhet men också i ett större perspektiv. Vi följer redan idag PRI:s principer men genom att också underteckna principerna blir vi medlemmar i PRI Association. Vi har därmed bland annat åtagit oss att implementera ESG-frågor i förvaltningen och investeringsbeslut, vara aktiva ägare, påverka bolagen i positiv riktning för hållbarhet samt vara en drivkraft på den marknad vi verkar. Detta är något som vi gör redan idag men genom medlemskapet åtar vi oss därutöver att årligen rapportera vår egen hållbarhetsutveckling till PRI. Vi får därmed ett kvitto på det vi gör men också en bra plattform för att förbättra vårt hållbarhetsarbete samt att utöka vårt samarbete med andra aktörer.
 • Kåpan har åtagit sig att investera 30 miljoner dollar i en ny fond inriktad mot utlåning till mikrofinansinstitut i utvecklingsländer.  Fonden förvaltas av Developing World Markets (DWM) och har som mål att skapa god avkastning och främja FN:s globala hållbarhetsmål. Fonden lånar ut pengar till mikrofinansinstitut som sedan finansierar mikroföretag inom områden som kvinnligt företagande. Andra lån går till att främja utveckling av jordbruk eller förnybar energi. Utlåningen sker främst i Asien, Afrika, Latinamerika och Östeuropa. DWM har en mycket lång erfarenhet av att investera inom mikrofinans i utvecklingsländer. För Kåpans del bidrar investeringen till god avkastning, diversifiering och hållbar utveckling. Kåpan är en av ankarinvesterarna i den nya fonden.
 • I juni har vi investerat 200 miljoner kronor i en benchmarkobligation utgiven av The International Development Association (IDA) som är en del av Världsbanken. Det är första gången IDA ger ut en obligation i svenska kronor och obligationen uppgår till totalt 4,5 miljarder kronor med en löptid på fem år. Intäkterna från obligationen syftar till att stödja IDA:s medlemsländer i deras aktiviteter för att uppnå en hållbar utveckling och särskilt viktigt i dagsläget är att IDA kan fortsatta att stödja sina medlemsländer i att hantera och möta de mänskliga och ekonomiska effekterna av COVID-19.
 • Vi har utökat våra investeringar i gröna obligationer genom en investering på 200 miljoner kronor i en grön obligation utgiven av SEK. Ramen för SEK:s gröna obligationer följer International Capital Market Association (ICMA) Green Bond Principles. Via SEK:s gröna obligationer finansieras gröna lån som främjar övergången till en klimatsmart ekonomi. Andelen gröna obligationer i Kåpans ränteportfölj uppgår efter denna investering till drygt 6 %.
 • I en jämförelse av hållbarhetsranking mellan high yield fonder utm ärker sig vår ESG-fond, M&G Global High Yield ESG Bond Fund. M&G uppnår med god marginal högst hållbarhetsranking bland fonder i samma kategori. Jämförelsen är gjord med MSCI:s hållbarhetsranking för fonder och M&G uppnår ranking A vilket ska jämföras med BB som näst bästa resultat bland konkurrenterna. Jämförelsen visar även att M&G får en hög ranking i en jämförelse med alla fonder i MSCI:s databas, inte bara de i samma kategori.
  MSCI:s hållbarhetsranking som innehåller rankingbetygen CCC, B, BB, BBB, A, AA, AAA
 • Stockholm Exergi AB, en av våra investeringar på obligationssidan, tar ett viktigt steg mot målsättningen att all deras produktion av värme och el ska komma från förnybar eller återvunnen energi. I april stängde Stockholm Exergi sin sista koleldade värmeanläggning i Stockholm. Nedstängningen innebär att all planerad användning av kol upphör och därmed kommer Stockholm Exergis utsläpp av koldioxid att minska med ungefär hälften. Vi har i dagsläget drygt 400 miljoner kronor investerade i Stockholm Exergi.
 • Under april har vi investerat 250 miljoner kronor i gröna obligationer.
XS SM MD LG XL