Aktiviteter det senaste året

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt hållbarhetsarbete. För att du som medlem enkelt ska kunna ta del av vårt dagliga arbete mot en mer hållbar organisation kommer vi att löpande publicera de åtgärder som vi, våra samarbetspartners eller våra förvaltare har gjort.

Det här har hänt under det senaste året:

 • Ett av våra största fastighetsinnehav, Svenska Handelsfastigheter, har emitterat gröna obligationer för 300 miljoner kronor. Emissionen är inom ramen för ett större låneprogram och tas upp till handel den 25 september. Att kunna erbjuda gröna obligationer utgör en betydelsefull komponent i Svenska Handelsfastigheters fortsatta arbete med att bedriva en långsiktig hållbar verksamhet.
 • Kåpan Pensioner har sedan många år tillbaka betydande investeringar i skog framförallt via ägande i Gysinge Skog som bildades i samband med uppdelningen av Bergvik Skog. Skogen brukas utifrån ett hållbart synsätt, skogsbruket ska långsiktigt ge ekonomisk avkastning och samtidigt ta hänsyn till miljövärden och sociala förhållanden. Biologisk mångfald, ekologiskt värdefulla miljöer och kulturminnen skyddas. Gysinge Skog är FSC- och PEFC certifierade. Handelsbanken har nu kunnat erbjuda ett grönt lån till Gysinge Skog för hållbar skogsförvaltning.
 • Kåpan Pensioner har undertecknat de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI). Detta är för oss ett naturligt fortsatt steg för att främja ansvarsfulla investeringar i vår verksamhet men också i ett större perspektiv. Vi följer redan idag PRI:s principer men genom att också underteckna principerna blir vi medlemmar i PRI Association. Vi har därmed bland annat åtagit oss att implementera ESG-frågor i förvaltningen och investeringsbeslut, vara aktiva ägare, påverka bolagen i positiv riktning för hållbarhet samt vara en drivkraft på den marknad vi verkar. Detta är något som vi gör redan idag men genom medlemskapet åtar vi oss därutöver att årligen rapportera vår egen hållbarhetsutveckling till PRI. Vi får därmed ett kvitto på det vi gör men också en bra plattform för att förbättra vårt hållbarhetsarbete samt att utöka vårt samarbete med andra aktörer.
 • Kåpan har åtagit sig att investera 30 miljoner dollar i en ny fond inriktad mot utlåning till mikrofinansinstitut i utvecklingsländer.  Fonden förvaltas av Developing World Markets (DWM) och har som mål att skapa god avkastning och främja FN:s globala hållbarhetsmål. Fonden lånar ut pengar till mikrofinansinstitut som sedan finansierar mikroföretag inom områden som kvinnligt företagande. Andra lån går till att främja utveckling av jordbruk eller förnybar energi. Utlåningen sker främst i Asien, Afrika, Latinamerika och Östeuropa. DWM har en mycket lång erfarenhet av att investera inom mikrofinans i utvecklingsländer. För Kåpans del bidrar investeringen till god avkastning, diversifiering och hållbar utveckling. Kåpan är en av ankarinvesterarna i den nya fonden.
 • I juni har vi investerat 200 miljoner kronor i en benchmarkobligation utgiven av The International Development Association (IDA) som är en del av Världsbanken. Det är första gången IDA ger ut en obligation i svenska kronor och obligationen uppgår till totalt 4,5 miljarder kronor med en löptid på fem år. Intäkterna från obligationen syftar till att stödja IDA:s medlemsländer i deras aktiviteter för att uppnå en hållbar utveckling och särskilt viktigt i dagsläget är att IDA kan fortsatta att stödja sina medlemsländer i att hantera och möta de mänskliga och ekonomiska effekterna av COVID-19.
 • Vi har utökat våra investeringar i gröna obligationer genom en investering på 200 miljoner kronor i en grön obligation utgiven av SEK. Ramen för SEK:s gröna obligationer följer International Capital Market Association (ICMA) Green Bond Principles. Via SEK:s gröna obligationer finansieras gröna lån som främjar övergången till en klimatsmart ekonomi. Andelen gröna obligationer i Kåpans ränteportfölj uppgår efter denna investering till drygt 6 %.
 • I en jämförelse av hållbarhetsranking mellan high yield fonder utm ärker sig vår ESG-fond, M&G Global High Yield ESG Bond Fund. M&G uppnår med god marginal högst hållbarhetsranking bland fonder i samma kategori. Jämförelsen är gjord med MSCI:s hållbarhetsranking för fonder och M&G uppnår ranking A vilket ska jämföras med BB som näst bästa resultat bland konkurrenterna. Jämförelsen visar även att M&G får en hög ranking i en jämförelse med alla fonder i MSCI:s databas, inte bara de i samma kategori.
  MSCI:s hållbarhetsranking som innehåller rankingbetygen CCC, B, BB, BBB, A, AA, AAA
 • Stockholm Exergi AB, en av våra investeringar på obligationssidan, tar ett viktigt steg mot målsättningen att all deras produktion av värme och el ska komma från förnybar eller återvunnen energi. I april stängde Stockholm Exergi sin sista koleldade värmeanläggning i Stockholm. Nedstängningen innebär att all planerad användning av kol upphör och därmed kommer Stockholm Exergis utsläpp av koldioxid att minska med ungefär hälften. Vi har i dagsläget drygt 400 miljoner kronor investerade i Stockholm Exergi.
 • Under april har vi investerat 250 miljoner kronor i gröna obligationer.
 • I samarbete med ISS ESG har vi fört 42 påverkansdialoger under första kvartalet 2020.
 • Under februari 2020 har en av våra investeringar, Svenska Handelsfastigheter valt Telge Energi som elhandelsleverantör av el märkt Bra Miljöval (vilket innebär el från förnyelsebara källor och hårda miljökrav). Avtalet avser Svenska Handelsfastigheters elhandel för hela sitt bestånd som motsvarar cirka 16 GWh. Elleveranserna inleds vid halvårsskiftet. Svenska Handelsfastigheters bestånd uppgår till drygt 100 fastigheter om totalt cirka 540 000 kvm i drygt 60 kommuner över hela landet. Årsförbrukningen motsvarar eluppvärmning av cirka 640 villor på ett år. Avtalet är en del av Svenska Handelsfastigheters långsiktiga hållbarhetsarbete och en viktig del i deras energieffektivisering. Svenska Handelsfastigheter har också tecknat avtal om att leverera solcellsdriven el till sex Willys-butiker runt om i landet. Leveranserna bedöms motsvara årsförbrukningen av el för cirka 240 villor och beräknas komma igång mellan maj och juni i år. Investeringarna i solcellspaneler är en del i Svenska Handelsfastigheters långsiktiga strategi för att minska miljöpåverkan samt reducera kostnader för hyresgästerna.
 • Under 2019 har vi fört 149 påverkansdialoger i samarbete med ISS ESG.
 • Under september 2019 investerade Kåpan drygt 260 MSEK i M&G Global High Yield ESG Bond Fund. Fonden investerar minst 80 procent av sina tillgångar i globala högavkastande obligationer med syfte att uppnå en diversifierad portfölj vad gäller emittenter, geografi och sektorer. Fonden har ett högt ESG-fokus där alla tre hållbarhetsfaktorer (miljö, socialt ansvarstagande samt bolagsstyrning) är integrerade i investeringsprocessen genom en trestegsfiltrering. Första filtreringen utesluter bolag som bryter mot principerna i FN:s Global Compact. Den andra filtreringen utesluter bolag som får sina intäkter från specifika sektorer: tobak, alkohol, vuxen underhållning, spel, förbränningskol, försvar och vapen. Den tredje filtreringen utgår från positiv screening och bolag med höga ESG-betyg tillhandhållna från MSCI väljs in, lägsta godkända rating är 2,9 på en tiogradig skala. Detta innebär att fonden inte investerar i bolag med låga ESG-referenser.
 • I september 2019 tillträdde vår investering Sveafastigheter Hemvist de färdigställda hyresbostadsprojekten Tryffelvägen i Norby Uppsala samt etapp 1 av Älvdansen i Enköping. Båda projekten är byggda i enlighet med definitionen Miljöbyggnad Silver med högt fokus på både social- och miljörelaterad hållbarhet. Fasaderna är byggda för att möta naturen med delar av trä och taken är delvis sedumbelagda. Gårdarna är utformade för att inbjuda till gemenskap med sällskapsytor som har fokus på grönska och natur. Dessa projekt ingår i  vår investering i Sveafastigheter Hemvist om totalt drygt 500 MSEK.
 • Under de första tre kvartalen 2019 har Kåpan inom den svenska ränteförvaltningen fortsatt att ökat investeringarna i gröna obligationer och vi har fördubblat våra innehav från ett marknadsvärde på 800 MSEK till 1600 MSEK. I dagsläget utgör de gröna obligationerna 4 procent av det totala marknadsvärdet i portföljen svenska räntebärande placeringar. Ökningen av investeringar i gröna obligationer har skett i Fabege, Klövern, Stora Enso, Willhem samt Sveaskog. Fabege erhöll i september 2019 en topplacering i GRESBs (Global Real Estate Sustainability Benchmark) ranking av fastighetssektorn ur ett hållbarhetsperspektiv, Fabege rankas nu högst i kategorin kontor i norra Europa.