Investeringsriktlinjer

Att förvalta kapital på ett bra sätt handlar mycket om att hitta en balans mellan risktaganden och säkra investeringar. Hur vi på Kåpan Pensioner ska förvalta kapitalet regleras av våra investeringsriktlinjer som styrelsen fastställer årligen.

Ändamål med investeringarna

Primärt ändamål med våra investeringar är att säkerställa en avkastning som överstiger uppräkningen av den försäkringstekniska skulden. Avkastningen ska alltså täcka de pengar som föreningen i praktiken är ”skyldig” medlemmarna i form av inbetalda premier och garanterad ränta.

Sekundärt ändamål är att uppnå en långsiktigt god avkastning som över tid kan generera ett överskott som fördelas ut till föreningens medlemmar genom återbäring.

Målsättningen därutöver är att uppnå en hållbar investeringsprofil
inom ramen för en avkastning som överstiger de angivna benchmarkindex inom respektive investeringsområde med ett balanserat risktagande och lägsta möjliga kostnadsnivå.

Generationssparande

Vi tar även hänsyn till din ålder och hur lång tid kvar till pension du har när vi placerar ditt sparande, ett så kallat generationssparande. Uppdelningen bygger på kontributionsprincipen och att lång återstående spartid kan bära en högre risk.
 
Läs mer om kontributionsprincipen
Placeringar med mer risk förväntas över tid ge en högre avkastning än mer stabila placeringar, men värdeutvecklingen kan under tiden svänga betydligt mer. Det betyder i sin tur att risken i ditt sparande successivt minskar i takt med att du närmar dig pension. När du är äldre får du en högre stabilitet i ditt sparande.

Vi delar in det sparade kapitalet i fyra olika ålderskategorier med olika tillgångsfördelning. Fördelningen illustreras i diagrammen. Fördelningen mellan olika tillgångar (räntor, aktier och fastigheter) är vår målsättning, en fördelning vi siktar mot. Om marknadsförutsättningar och föreningens nyckeltal väsentligt förändras kan fördelningen bli en annan.


Alla medlemmar investerar i samma tillgångar och underliggande värdepapper. Det är endast andelen av respektive tillgångsslag som varierar mellan de olika generationsportföljerna.

Föreningen har inga angivna begränsningar av investeringarna i olika marknader (länder) men nedan angivna jämförelseindex i kombination med ovanstående limiter innebär att normalt investeras en andel om cirka 60 procent på den svenska kapitalmarknaden och cirka 30 procent på marknader i övriga OECD-länder och till cirka 10 procent i länder utanför OECD.

Hållbara och ansvarfulla investeringar

Investeringsriktlinjerna beskriver även att våra investeringar ska vara hållbara och ansvarsfulla. Investeringarna ska ske med utgångspunkt i etiska normer och principer med bred förankring i det svenska samhället baserat på beslut fattade av Sveriges riksdag och regering. Vägledande för förvaltningen skall vara principerna i FNs Global Compact, OECDs riktlinjer för multinationella företag, Oslo- och Ottawakonventionerna, FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) samt FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030).

I vår process för hållbarhetsarbete i investeringsverksamheten arbetar vi med:

  • normativ screening av våra innehav
  • positiv screening i form av ESG-ranking (betygssystem för hållbarhetskriterier) för noterade bolag
  • att påverka och bidra till en förändring i företaget genom dialog
  • att sälja innehav om dialog inte bedöms leda till önskvärda förändringar

Målsättningen är att den samlade ESG-rankingen för noterade aktier ska överstiga rankingen av ett världsindex baserat på en hög nivå på deras uppnådda ESG-kriterier. Vi har också som mål att minska vårt klimatavtryck så att föreningens investeringar som helhet är koldioxidneutrala år 2045. Som ett led i att minska avtrycket är inriktningen att föreningens investeringar i energiutvinning från kol och olja ska reduceras och enbart vara marginell till år 2023.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

XS SM MD LG XL