Kontributionsprincipen

Kontributionsprincipen syftar till att säkerställa att ett försäkringsföretag fördelar överskott på ett balanserat sätt mellan olika grupper av försäkringstagare. Fördelningen av överskott bör i största möjliga utsträckning bygga på hur olika grupper av försäkringar bidrar till verksamheten och vilket utrymme dessa försäkringar skapar för möjligheten att skapa ett överskott.

Varje verksamhetsgren ska bedömas var för sig och därför vara självbärande, det vill säga en gren eller grupp av försäkringar ska inte subventioneras av en annan. I försäkringsrörelselagen anges dock att principen inte kan drivas för långt. En försäkring innebär en utjämning av risker mellan försäkringstagare och har grundegenskapen att den är baserad på ett kollektiv, vilket innebär att försäkringarna lämpligen kan delas upp i olika grupper med likartade förutsättningar inom ramen för kontributionsprincipen. Införandet av olika generationsgrupper innebär att föreningen bättre kan uppfylla kontributionsprincipen.

Föreningens utrymme för placeringar med olika risk och förväntad avkastning baseras på det samlade överskott som skapats över tid. Överskottet har skapats genom avkastningen på föreningens tillgångar samt skillnaden mellan lämnade garantier på inbetalade premier och den räntefaktor som används för att diskontera framtida utlovade pensionsbetalningar. De två olika komponenterna bildar tillsammans föreningens tillgängliga riskkapital.

För föreningen gäller att de premier som inbetalas av yngre medlemmar har en längre tid kvar till utbetalning och därmed skapas ett utrymme för mer riskfyllda placeringar. Föreningens äldre medlemmar har i regel en stor andel garanterat kapital och ett mindre överskott till förfogande för placeringar med högre risknivå. Dessutom ska pensionen börja betalas ut inom en kortare tidshorisont i jämförelse med yngre medlemmar. Sammantaget innebär det att yngre sparare i dagsläget bidrar med en högre andel av föreningens tillgängliga riskkapital.

Genom att yngre medlemmar har en längre tid kvar till att pensionen ska börja betalas ut kan de även överbrygga de stora upp och nergångar som placeringar med större risk i regel innebär. På motsvarande sätt kan en för hög risknivå för äldre medlemmar innebär att den utbetalade pensionen kan minska och pensionskapitalet betalas ut innan en eventuell återhämtning av förlorade värden kan ske. För att på ett balanserat sätt beakta medlemmarnas olika förutsättningar har föreningen infört en fördelning av risk och överskott baserat på fyra olika åldersgrupper.   

För dig som vill ha mer information om kontributionsprincipen kan du läsa mer i rapporten från Finansinspektionen nedan.

Utdrag från finansinspektionens rapport den 17 maj 2016, Tillsynen av försäkringsföretagen.

XS SM MD LG XL