Konsolideringspolicy

Kollektiv konsolideringsgrad är ett mått på hur mycket pengar ett försäkringsföretag har jämfört med hur mycket det har lovat att betala ut till försäkringstagarna.

Vår policy är att konsolideringsgraden bör ligga inom intervallet 95 - 105 procent, med en målnivå på 100 procent. Ett värde under 100 innebär att skulderna är större än marknadsvärdet på tillgångarna.

Den över- respektive underkonsolidering som redovisas i månadsboksluten fördelas via månadsvis återbäringsränta. Inriktningen är att efter beslut om återbäringsränta normalt uppnå målnivå. Månadsboksluten är preliminära och i de fall den konsolideringsgrad som fastställs i efterföljande definitiva bokslut avviker från målnivån gör vi en korrigering genom att justera återbäringsräntan nästa månad.