Placeringspolicy

Att förvalta kapital på ett bra sätt handlar mycket om att hitta en balans mellan risktaganden och säkra investeringar.

Hur vi på Kåpan Pensioner ska förvalta kapitalet regleras av föreningens placeringsreglemente som fastställs av styrelsen, men som utgår från Försäkringsrörelselagen, Lag om Understödsföreningar och regler som Finansinspektionen sätter upp.

I placeringsreglementet anges två mål med förvaltningen. Det första målet är att se till att tillgångarnas värde hela tiden ska överstiga den skuld som finns, det vill säga de pengar som föreningen i praktiken är ”skyldig” medlemmarna i form av inbetalda premier och garanterad ränta. Det andra målet är att ge en så god avkastning som möjligt, inom ramen för det förstnämnda målet, för att åstadkomma en stabil värdetillväxt på pensionskapitalet.

Generationssparande

Vi tar även hänsyn till din ålder och hur lång tid kvar till pension du har när vi placerar ditt sparande, ett så kallat generationssparande. Om du är ung och har lång tid kvar till pension får du en högre risk i ditt sparande för att få möjlighet till en högre avkastning. Placeringar med mer risk förväntas över tid ge en högre avkastning än mer stabila placeringar, men värdeutvecklingen kan under tiden svänga betydligt mer. Det betyder i sin tur att risken i ditt sparande successivt minskar i takt med att du närmar dig pension. När du är äldre får du en högre stabilitet i ditt sparande.

Vi delar in det sparade kapitalet i fyra olika ålderskategorier med olika tillgångsfördelning. Fördelningen illustreras i diagrammen. Fördelningen mellan olika tillgångar (räntor, aktier och fastigheter) är vår målsättning, en fördelning vi siktar mot. Om marknadsförutsättningar och föreningens nyckeltal väsentligt förändras kan fördelningen bli en annan.


 

Alla medlemmar investerar i samma tillgångar och underliggande värdepapper. Det är endast andelen av respektive tillgångsslag som varierar mellan de olika generationsportföljerna.

Utöver riktlinjerna ovan får tillgångar i annan valuta än svenska kronor maximalt uppgå till 15 procent av de totala tillgångarna. Aktier i samma bolag får heller inte utgöra mer än 10 procent av det totala aktieinnehavet.

Fördelning av kapital och kostnader

Kåpan Pensioner bedriver sin verksamhet med utgångspunkt i två övergripande principer för försäkringsverksamhet. Den första är aktsamhetsprincipen. Principen innebär att hitta en rimlig balans mellan en bedömning av förväntade utfall för olika antaganden och risknivån i de olika antagandena. Den andra är kontributionsprincipen, som innebär att varje grupp av försäkringar bör bära den avkastning, risk och kostnad som försäkringarna bedöms bidra respektive belasta verksamheten med.

Läs mer om kontributionsprincipen

För att säkerställa att principerna efterlevs lämnar ansvarig aktuarie varje år en försäkringsteknisk utredning till styrelsen och till Finansinspektionen. För att säkerställa balans mellan medlemmarna använder Kåpan Pensioner månadsvis återbäringsränta med löpande fördelning av föreningens över- eller underskott på samtliga försäkringar. Det innebär att överskottet löpande fördelas på försäkringarna och att inga över- eller underskott behålls ofördelade på kollektiv nivå.

Generationssparandet har tillkommit för att respektive åldersgrupp bättre ska uppfylla kontributionsprincipen, det vill säga att varje försäkring ska kunna bära sin egen avkastning, risk och kostnad.

Genom att balansera riskerna i olika typer av tillgångar är målsättningen att vi kan uppnå de båda målsättningarna och att du som medlem därmed får en stabil och hög nivå på dina pensionsutbetalningar. I placeringspolicyn skriver vi även att föreningens investeringar ska ske med utgångspunkt i etiska normer och principer med bred förankring i det svenska samhället baserat på beslut fattade av Sveriges riksdag och regering.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete