Avkastning med balanserad risk

Att förvalta kapital på ett bra sätt handlar om att hitta en balans mellan risktagande och förväntad avkastning. Målsättningen är att uppnå en bra balans mellan risk och avkastning genom att placera i flera olika typer av tillgångar och ge dig en god långsiktig avkastning.

Vi delar in vårt förvaltade kapital i tre huvudsakliga investeringsområden: aktier, obligationer och fastigheter. Tillsammans skapar de en väl balanserad portfölj. Räntebärande investeringar väntas ge en stabil avkastning och värdeutveckling över tid. Aktieplaceringar är mer riskfyllda, vilket innebär att värdeutvecklingen kan svänga både upp och ner, men som över tid väntas ge en högre avkastning. Investeringar i fastigheter och liknande tillgångsslag ger ett bra komplement till investeringar i aktier och räntor.

Generationssparande

I vår förvaltning tar vi även hänsyn till din ålder och hur lång tid kvar till pension du har. Om du är ung och har lång tid kvar till pension får du en högre risk i ditt sparande för att få möjlighet till en högre avkastning. Placeringar med mer risk förväntas över tid ge en högre avkastning än mer stabila placeringar, men värdeutvecklingen kan under tiden svänga betydligt mer. Det betyder i sin tur att risken i ditt sparande successivt minskar i takt med att du närmar dig pension. När du är äldre får du en högre stabilitet i ditt sparande.

Samtliga tillgångar värderas löpande, för att vi alltid ska ha ett aktuellt värde på våra tillgångar. Värdeutvecklingen för din generationsportfölj för vi över till din försäkring i form av en återbäringsränta. När vi fastställt månadens återbäringsräntor publicerar vi dem på vår webbplats.

De senaste fastställda återbäringsräntorna

Investeringsriktlinjer

Hur vi på Kåpan Pensioner ska förvalta kapitalet regleras av våra investeringsriktlinjer som styrelsen fastställer årligen.

Läs mer om våra investeringsriktlinjer

Vår kapitalförvaltningsmodell

XS SM MD LG XL