Avkastning med balanserad risk

Att förvalta kapital på ett bra sätt handlar om att hitta en balans mellan risktagande och förväntad avkastning. Målsättningen är att uppnå en bra balans mellan risk och avkastning genom att placera i flera olika typer av tillgångar och ge dig en god långsiktig avkastning.

Ungefär hälften av kapitalet placerar vi i räntebärande värdepapper, eftersom dessa förväntas ge en stabil avkastning och värdeutveckling över tid. Drygt en tredjedel av kapitalet placerar vi i aktier som är en mer riskfylld placering men som även kan ge en högre avkastning. Därutöver placerar vi i fastigheter och i andra typer av tillgångar för att komplettera de risker som finns i ränte- och aktieutvecklingen.

Sammantaget innebär placeringarna att ungefär hälften av tillgångarna placeras med låg risk och den andra halvan med högre risk. Samtliga tillgångar värderas löpande, för att vi alltid ska ha ett aktuellt värde på våra tillgångar. Den värdeutvecklingen för vi över till din försäkring i form av en återbäringsränta.

Läs mer om återbäringsränta

Vår kapitalförvaltningsmodell