Garanterad avkastning

Din pension från Kåpan är en traditionell försäkring. Det innebär att du får en garanterad ränta på de pengar arbetsgivaren betalar in och när du tar ut din pension får du minst ut ett garanterat pensionsbelopp varje månad under utbetalningstiden.

Din pension från Kåpan är en traditionell försäkring. Det innebär att du får en garanterad ränta på de pengar som arbetsgivaren betalar in.  När du tar ut din pension får du minst ut ett garanterat pensionsbelopp varje månad under utbetalningstiden. Det garanterade pensionsbeloppet består av 80 procent av inbetalda premier plus en garanterad ränta som för närvarande är 1 procent.

När du gör en inbetalning är du garanterad den ränta, för just den inbetalningen, som gäller ända fram tills pensionen är utbetald. Ditt garanterade värde på din försäkring kan därför aldrig minska i värde utan ökar hela tiden med minst den genomsnittliga garanterade räntan. Ett exempel är att en premie som betalades in till Kåpan Pensioner år 1999 har en garanterad ränta på 5,2 procent. Den räntan gäller på de pengarna ända tills vi betalar ut din pension. De premier som betalas från juli 2016 får en garanterad ränta på 1 procent.

Den garanterade räntan innebär att vi som förvaltar ditt kapital hela tiden måste väga in risken för att kapitalet minskar i värde mot målsättningen att skapa en hög avkastning.

Jämför du med en fondbaserad pensionsförsäkring riskerar du i en sådan hela ditt pensionskapital vilket kan ge en högre avkastning men även minska värdet på ditt inbetalade kapital och ge dig en lägre pension.

Garanterat pensionsbelopp

För varje premie som betalas in beräknar vi storleken på din framtida garanterade pensionsutbetalning. Det beloppet kallar vi för garanterat pensionsbelopp. Den här beräkningen bygger på samma antaganden som vid beräkningen av garanterat värde.

Först räknar vi ut hur stor premien blir efter att vi gjort premieavdrag. Sedan räknar vi fram storleken på det garanterade pensionsbeloppet genom att dividera premien efter avdraget med en kapitaliseringsfaktor. För att kunna beräkna kapitaliseringsfaktorn måste vi veta när utbetalningarna börjar och under hur lång tid utbetalningarna ska pågå. För en försäkring som ska betalas ut i fem år blir det 60 månader som pensionen betalas ut. I regel blir kapitaliseringsfaktorn mindre än 60 och det beror på att vi tar med i beräkningen ett antagande om framtida avkastning och arvsvinster. Ju längre tid det är till utbetalningarna ju lägre blir kapitaliseringsfaktorn.

Räkneexempel

Exempel på beräkning av garanterat pensionsbelopp för en som är 35 år och tar ut pensionen från 67 år och i fem år:

Premie efter avdragen avgift = Premie  (1 – premieavdrag)
  = 5 000 kr   (1 – 0,20)
  = 4 000 kr
   
Garanterat pensionsbelopp = Premie efter premieavdrag / kapitaliseringsfaktorn
  = 4 000 kr /  46,34
  = 86,32 kr/månad

Ditt sparande har olika garanti

Illustration garanti

1) Ditt riskkapital är den återbäring du fått under åren, utöver garanterad avkastning.

2) I en fondförsäkring riskerar du hela ditt kapital.