Garanterad avkastning

Din pension från Kåpan är en traditionell försäkring. Det innebär att du får en garanterad ränta på de pengar din arbetsgivare betalar in. Idag består garantin av att 80 procent av inbetalda premier tillgodoräknas en garanterad ränta på 1 procent före avdrag för skatt och kostnader. Kostnadsavdraget idag är 0,2 procent.

Den garanterade räntan innebär att vi som förvaltar ditt kapital hela tiden måste väga in risken för att kapitalet minskar i värde mot målsättningen att skapa en hög avkastning.

Garanterat pensionsbelopp

För varje premie som betalas in beräknar vi storleken på din framtida garanterade pensionsutbetalning. Det beloppet kallar vi för garanterat pensionsbelopp. Den här beräkningen bygger på samma antaganden som vid beräkningen av garanterat värde.

Först räknar vi ut hur stor premien blir efter att vi gjort premieavdrag, som idag är 20 procent. Sedan räknar vi fram storleken på det garanterade pensionsbeloppet genom att dividera premien efter avdraget med en kapitaliseringsfaktor. För att kunna beräkna kapitaliseringsfaktorn måste vi veta när utbetalningarna börjar och under hur lång tid utbetalningarna ska pågå. För en försäkring som ska betalas ut i fem år blir det 60 månader som pensionen betalas ut. I regel blir kapitaliseringsfaktorn mindre än 60 och det beror på att vi tar med i beräkningen ett antagande om framtida avkastning och arvsvinster. Ju längre tid det är till utbetalningarna ju lägre blir kapitaliseringsfaktorn.

Räkneexempel

Exempel på beräkning av garanterat pensionsbelopp för en premie på 5 000 kr som är 35 år och tar ut pensionen från 67 år och i fem år:

Premie efter premieavdrag = Premie · (1 – premieavdrag)
 

= 5 000 kr · (1 – 0,20)

 

= 5 000 kr · 0,8

 

= 4 000 kr

   
Garanterat pensionsbelopp = Premie efter premieavdrag / kapitaliseringsfaktorn
  = 4 000 kr /  46,34
  = 86,32 kr/månad

Ditt sparande har olika garanti

Illustration garanti

1) Ditt riskkapital är den återbäring du fått under åren, utöver garanterad avkastning.

2) I en fondförsäkring riskerar du hela ditt kapital.

XS SM MD LG XL