Premiebestämd pension

De statliga pensionsavtalen PA 16 och PA-91 ger dig som statligt anställd en tjänstepension utöver din allmänna pension. Avtalen innebär bland annat att arbetsgivaren betalar in pensionspremier för din räkning till Kåpan Pensioner.

Din pension hos oss är premiebestämd vilket innebär att du varje år fram till pension bygger upp ditt eget pensionskapital. De totala inbetalningarna tillsammans med den avkastning som vi skapar, bestämmer storleken på din pension.

Detta till skillnad från en förmånsbestämd pension – som den förmånsbestämda delen i de statliga pensionsavtalen – där din lön åren innan pensionering och antalet tjänsteår bestämmer din pension. I ett förmånsbestämt system är det arbetsgivaren som får det överskott som skapats på förvaltat kapital men det är även arbetsgivaren som bär risken om det skulle bli ett underskott.

Vilka av våra pensioner du har och hur mycket kapital du har kan du se på ditt pensionsbesked.

Din statliga tjänstepension kan även omfatta en förmånsbestämd del.

Information om den förmånsbestämda delen hittar du på Statens tjänstepensionsverks webbplats

Din pension bestäms på olika sätt