Hållbarhetsarbetet i vår egen organisation

Vår egen organisation är liten. Det innebär den har en begränsad påverkan för helheten i vårt hållbarhetsarbete.

Vi väljer gröna hyreskontrakt till våra egna lokaler

Våra anställda sitter i hyrda kontorslokaler, vi hyr en lokal i Stockholm och en i Sundsvall. Vi har valt gröna hyreskontrakt och vi deltar i hyresvärdarnas hållbarhetsarbeten genom att följa och delta i de hållbara aktiviteter som de erbjuder. Vi arbetar samtidigt med egna åtgärdsplaner och mål för förbättring.

Hyresvärdarnas hållbarhetsarbete handlar om att ta långsiktigt ansvar miljömässigt och socialt samt för den ekonomiska utvecklingen genom att bland annat skapa flexibla och bra arbetsmiljöer, att förbättra befintliga klimatsystem, byta till lågenergibelysning, välja grön el, skapa utrymmen för sopsortering och tillhandahålla cykelrum. I Stockholm finns elbilsladdare i garagen.

I fastigheten i Sundsvall finns två bikupor placerade på taket.  Syftet med dessa är att bidra till de globala målen (15) ekosystem och biologisk mångfald samt (11) hållbara städer och samhällen.

Två bikupor med bin samlade vid flustret på den främre bikupan

Foto: Carolina Frankson

Utsläpp från den egna organisationen

Föreningens egen organisation är liten, vilket innebär en begränsad direkt påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv. De största klimatutsläppen kommer från tjänsteresor. Vid val av resväg och transportmedel görs en avvägning mellan kostnadseffektivitet och den miljöpåverkan som resan utgör. Inrikes resor sker med tåg där så är möjligt. Föreningens tjänstebilar ska vara utsläppsfria eller uppfylla kraven för supermiljöbilar med växthusgasutsläpp på under 50 gram koldioxid per kilometer. Tjänstebil som inte uppfyller dessa krav får endast väljas i undantagsfall.

Vi arbetar för en jämställd organisation

Föreningen har få anställda. Det innebär att engagerade och kunniga medarbetare är avgörande för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Jämställdhet är ett självklart och grundläggande förhållande. Det är samtidigt viktigt att samtliga bedömningar sker utifrån sakliga skäl och inom ramen för i första hand kompetens och lämplighet. Rekrytering och kompetensutveckling sker med utgångspunkt i att prioriteringar görs med jämställdhet och likabehandling som en grundläggande värdering. Föreningen har en jämn könsfördelning i styrelse och i organisationen. Även inom de olika kompetensområdena inom organisationen är könsfördelningen jämn. Inriktningen är att Kåpan ska vara en förening helt utan diskriminering och som verkar för att alla anställda ska ha lika rättigheter och utvecklingsmöjligheter. Vi jobbar aktivt med den interna kulturen för att ta till vara på olikheter och dess positiva kraft.

XS SM MD LG XL