Vi följer upp och redovisar

Vi tycker att det är viktigt att vi som investerare av våra medlemmars pensioner är öppna och transparanta i vår redovisning av vår investeringsverksamhet. Vi redovisar sedan flera år tillbaka vårt hållbarhetsarbete och alla våra investeringar i vår hållbarhetsredovisning och vi redovisar vårt ägarengagemang i en separat rapport.

Hållbarhetsredovisning med innehavsförteckning 2022 pdf, nytt fönster

Ägarengagemang 2023 (pdf,nytt fönster)

Vi följer också upp och redovisar våra uttalade hållbarhetsmål.

Vårt hållbarhetsbetyg för våra noterade aktier

Vår målsättning är att hållbarhetsbetyget för den noterade aktieportföljen förbättras över tid och våra investeringar ska ha ett viktat genomsnittligt hållbarhetsbetyg som ligger över det viktade genomsnittet i det ESG-anpassade världsindex som vi valt att mäta oss emot MSCI All countries world index ESG Universal. Kåpan utgår från ESG-Ratings (hållbarhetsbetyg) enligt metod från analysföretaget MSCI. Metoden syftar till att mäta ett företags motståndskraft mot långsiktiga, ekonomiskt relevanta hållbarhetsrisker och möjligheter genom att bolag inom samma sektor bedöms och rankas utifrån en rad hållbarhetskriterier.

imageooj5s.png

MSCI är en av värdens ledande indexleverantörer. De arbetar med analys och utvärdering av miljö och hållbarhetsbedömningar på bolagsnivå. Deras hållbarhetsbetyg utgår från en betygsskala som går från 0 till 10 där 10 representerar det högsta betyget.

Våra investeringars koldioxidavtryck

Vi har som mål att minska vårt klimatavtryck så att våra mätbara investeringar som helhet har nettonoll utsläpp senast år 2045. Vi redovisar sedan ett antal år tillbaka den noterade aktieportföljens utsläpp av växthusgaser och vi har successivt kompletterat redovisningen och redovisar nu alla direktägda innehavs utsläpp av växthusgaser vilket omfattar ca 73 procent av föreningens totala tillgångar.

Läs mer om vår mätmetod

Kåpans noterade aktieportfölj

2022 2021

1. Totalt koldioxidutsläpp i ton CO2e

Förändring från föregående år

Kåpan jämfört med index*

102 300

-29 %

-62 %

143 300

-44 %

-68 %

2. Relativt koldioxidutsläpp,
ton CO2e/marknadsvärde i Mkr
2,1 2,7

3. Viktad genomsnittlig koldioxidintensitet
ton CO2e/Mkr i omsättning

Förändring från föregående år

Kåpan jämfört med index*

5,4


-7 %

-65 %

5,8


-43 %

-65 %

Rapporterad CO2e data, andel av marknadsvärde

89 %

91 %

 

Kåpans noterade ränteportfölj

2022 2021

1. Totalt koldioxidutsläpp i ton CO2e

Förändring från föregående år

Kåpan jämfört med index*

47 100

20 %

-10 %

39 160

n/a

-28 %

2. Relativt koldioxidutsläpp,
ton CO2e/marknadsvärde i Mkr
1,3 < 1

3. Viktad genomsnittlig koldioxidintensitet
ton CO2e/Mkr i omsättning

Förändring från föregående år

Kåpan jämfört med index*

2,5


17 %

-13 %

2,1


n/a

-18 %

Rapporterad CO2e data, andel av marknadsvärde

86 %

90 %

  1. Totalt koldioxidutsläpp visar våra investeringars utsläpp i ton CO2e (scope 1 och 2) utifrån vår ägda andel av bolagens utsläpp. Detta mått används som uppföljning av vårt interna klimatmål för att visa våra investeringars absoluta utsläppsminskning.
  2. Totalt koldioxidutsläpp i förhållande till portföljens marknadsvärde. Uttryckt som ton CO2e/marknadsvärde i miljoner kronor.
  3. Viktad genomsnittlig koldioxidintensitet, visar portföljens exponering mot koldioxidintensiva företag, uttryckt som företagets årliga utsläpp av växthusgaser i förhållande till företagets årliga omsättning, fördelat på portföljvikt (innehavets värde i förhållande till portföljens totala värde). Uttryckt som ton CO2e/omsättning i miljoner kronor.

*) Aktieindex är MSCI ACWI och ränteindex är en blandning av Solactive SEK fix short IG Credit Index och Handelsbanken Mortage Bond.

Källa: MSCI Carbon Portfolio Analytics och ESG Climat Impact Assessment

Direktägda fastigheter (Kåpan Fastigheter)

2022 2021

Koldioxidutsläpp i ton CO2e från el

Koldioxidutsläpp i ton CO2e från värme

4 006

3 111

3 971

3 236

Total ton CO2e 7 117 7 207

Rapporterad data omfattar 52 av 61 fastigheter

XS SM MD LG XL