Vi följer upp och redovisar

Vi tycker att det är viktigt att vi som investerare av våra medlemmars pensioner är öppna och transparanta i vår redovisning av vår investeringsverksamhet. Vi redovisar sedan flera år tillbaka alla våra investeringar.

Innehavsförteckning 2020 pdf, nytt fönster
Vi redovisar också vårt ägarengagemang i en separat rapport samt i hållbarhetsredovisningen.

Ägarengagemang 2021 (pdf,nytt fönster)

Vi följer också upp och redovisar våra uttalade hållbarhetsmål.

Vårt hållbarhetsbetyg för våra noterade aktier

Vår målsättning är att hållbarhetsbetyget för den noterade aktieportföljen förbättras över tid och våra investeringar ska ha ett viktat genomsnittligt hållbarhetsbetyg som ligger över det viktade genomsnittet i det ESG-anpassade världsindex som vi valt att mäta oss emot MSCI All countries world index ESG Universal1. Detta index är den ljusblå linjen i diagrammet nedan. För jämförbarhet visar vi även MSCI ACWI, den röda linjen i diagrammet, som är ett icke ESG-anpassat världsindex.

(1MSCI är en av värdens ledande indexleverantörer. De arbetar med analys och utvärdering av miljö och hållbarhetsbedömmningar på bolagsnivå. Deras hållbarhetsbetyg utgår från en betygsskala som går från 0-10 där 10 representerar det högsta betyget. Varje bolag inom en viss sektor utvärderas utifrån en rad faktrorer vilket resulterar i ett slutbetyg som kopplas till bokstavbetyg på en skala från CCC till AAA.

Vårt koldioxidavtryck

Vi har också som mål att minska vårt klimatavtryck så att våra mätbara investeringar som helhet har nettonoll utsläpp senast år 2045. Vi mäter och redovisar koldioxidavtrycket för våra noterade aktier sedan flera år tillbaka och från och med 2021 mäter vi även koldioxidavtrycket i vår noterade obligationsportfölj. Vi mäter därmed avtrycket på cirka 70 procent av våra totala innehav. Koldioxidavtrycket är ett sätt att uttrycka hur stora direktutsläpp av växthusgaser som bolagen vi investerat i orsakar.

Läs mer om vår mätmetod

Aktieportföljens koldioxidavtryck

Indikatorer*20202019201820172016
Totalt ton CO2e 257 954 351 585 315 422 365 278 381 747
Ton CO2e/
marknadsvärde mkr
6 9 10 11 14
CO2-intensitet viktat medeltal ton CO2e/mkr omsättning 10 12 15 17 18

 * Beräkningen av aktieportföljen är baserad på senast tillgängliga data från MSCI och omfattar utsläpp motsvarande scope 1 och 2 enligt Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Utsläppen av växthusgaser mäts i koldioxidekvivalenter (CO2e) vilket gör det möjligt att mäta olika växthusgaser på samma sätt. Mätningen omfattar alla noterade svenska och utländska bolag i aktieportföljen per 31 december 2020. Beräkningen grundas på data i USD vilket påverkar redovisade resultat i SEK.

XS SM MD LG XL