Vi följer upp och redovisar

Vi tycker att det är viktigt att vi som investerare av våra medlemmars pensioner är öppna och transparanta i vår redovisning av vår investeringsverksamhet. Vi redovisar sedan flera år tillbaka alla våra investeringar i vår hållbarhetsredovisning och vi redovisar vårt ägarengagemang i en separat rapport.

Hållbarhetsredovisning med innehavsförteckning 2021 pdf, nytt fönster
Vi redovisar också vårt ägarengagemang i en separat rapport samt i hållbarhetsredovisningen.

Ägarengagemang 2022 (pdf,nytt fönster)

Vi följer också upp och redovisar våra uttalade hållbarhetsmål.

Vårt hållbarhetsbetyg för våra noterade aktier

Vår målsättning är att hållbarhetsbetyget för den noterade aktieportföljen förbättras över tid och våra investeringar ska ha ett viktat genomsnittligt hållbarhetsbetyg som ligger över det viktade genomsnittet i det ESG-anpassade världsindex som vi valt att mäta oss emot MSCI All countries world index ESG Universal1. Detta index är den ljusblå linjen i diagrammet nedan. För jämförbarhet visar vi även MSCI ACWI, den röda linjen i diagrammet, som är ett icke ESG-anpassat världsindex.

 

(1MSCI är en av värdens ledande indexleverantörer. De arbetar med analys och utvärdering av miljö och hållbarhetsbedömningar på bolagsnivå. Deras hållbarhetsbetyg utgår från en betygsskala som går från 0-10 där 10 representerar det högsta betyget. Varje bolag inom en viss sektor utvärderas utifrån en rad faktorer vilket resulterar i ett slutbetyg som kopplas till bokstavbetyg på en skala från CCC till AAA.

imagemr400d.png

Vårt koldioxidavtryck

Vi har också som mål att minska vårt klimatavtryck så att våra mätbara investeringar som helhet har nettonoll utsläpp senast år 2045. Vi mäter och redovisar koldioxidavtrycket för våra noterade aktier sedan flera år tillbaka och från och med 2021 mäter vi även koldioxidavtrycket i vår noterade obligationsportfölj. Vi mäter därmed avtrycket på 74 procent av våra totala innehav. Koldioxidavtrycket är ett sätt att uttrycka hur stora direktutsläpp av växthusgaser som bolagen vi investerat i orsakar.

Läs mer om vår mätmetod

Kåpan Pensioners koldioxidavtryck 2021 Aktier Räntor

1. Totalt koldioxidutsläpp i ton CO2e

Förändring från 2020

Kåpan Pensioner jämfört med index*

143 304

-44 %

-68 %

39 160

n/a

-28 %

2. Relativt koldioxidutsläpp,
ton CO2e/marknadsvärde i Mkr
2,7 < 1
3. Koldioxidintensitet, ton CO2e/Mkr i omsättning 7,1 7,2

4. Viktad genomsnittlig koldioxidintensitet
ton CO2e/Mkr i omsättning

Förändring från 2020

Kåpan Pensioner jämfört med index*

5,8

-43 %

-65 %

2,1

n/a

-18%

  1. Totalt koldioxidutsläpp visar våra investeringars utsläpp i ton CO2e (scope 1 och 2) utifrån vår ägda andel av bolagens utsläpp. Detta mått används som uppföljning av vårt interna klimatmål för att visa våra investeringars absoluta utsläppsminskning.
  2. Totalt koldioxidutsläpp i förhållande till portföljens marknadsvärde. Uttryckt som ton CO2e/marknadsvärde i miljoner kronor.
  3. Koldioxidintensitet, totalt koldioxidutsläpp relateras till ägarandel av bolagens omsättning. Uttryckt som ton CO2e/omsättning i miljoner kronor.
  4. Viktad genomsnittlig koldioxidintensitet, visar portföljens exponering mot koldioxidintensiva företag, uttryckt som företagets årliga utsläpp av växthusgaser i förhållande till företagets årliga omsättning, fördelat på portföljvikt (innehavets värde i förhållande till portföljens totala värde). Uttryckt som ton CO2e/omsättning i miljoner kronor.

*) Aktieindex är MSCI ACWI och ränteindex är en blandning av Solactive SEK fix short IG Credit Index och Handelsbanken Mortage Bond.

Källa: MSCI Carbon Portfolio Analytics och ESG Climat Impact Assessment

XS SM MD LG XL