Mer om föreningen

Strategisk inriktning

Föreningen är inte öppen för alla utan medlem blir endast en person som har en anställning som omfattas av de kollektivavtal som tecknats mellan parterna på det statliga avtalsområdet. Det innebär att vi inte konkurrerar med andra försäkringsgivare på andra avtalsområden. Vi har därför valt att lägga begränsat med resurser på marknadsföring och fokuserar på att lämna information via pensionsbeskedet och här på vår webbplats. Vi betalar inte heller några pro­visioner till banker eller försäkringsmäklare för att de ska sälja våra produkter.

Inriktningen är att skapa en långsiktigt god avkastning på medlemmarnas pensionskapital till en låg kostnad. Vi gör det genom att fokusera på traditionell försäkring som ger ett effektivt sparande.

Den strategiska inriktningen beslutas av styrelsen. Parterna på det statliga avtalsområdet har gett föreningen ett särskilt ansvar inom ramen för pensions­avtalet, eftersom vi ansvarar för förvaltningen av de pensionspremier som inte är valbara och premier för de som avstår från att välja.

Försäkringsvillkoren styrs av kollektivavtalet och föreningens stadgar

Verksamheten styrs av stadgarna som beslutas av föreningens fullmäktige. I stadgarna anges de grundläggande villkoren för verksamheten och de begränsningar som gäller. Försäkringsvillkoren för din pensionsförsäkring utgår ifrån villkoren i gällande kollektivavtal och stadgar.

Stadgar (pdf, nytt fönster)

Om PA 16 på Arbetsgivarverkets webbplats

Villkor-för-försäkringarna.png

Försäkringsaktuariens roll

För att säkerställa att vi räknar rätt och att villkoren i alla våra försäkringar följs på ett korrekt sätt har föreningen en aktuarie. Aktuarien har ett självständigt ansvar gentemot styrelsen och Finansinspektionen och ansvarar bland annat för att räkna ut värdet på ditt pensionskapital och den pension du får utbetald från oss. Aktuarien arbetar med utgångspunkt i föreningens försäkringstekniska riktlinjer som beslutas av styrelsen.

Tillsynsmyndighet

Kåpan Tjänstepension står under tillsyn av Finansinspektionen. Finansinspektionens uppdrag är att se till att vi som försäkringsgivare är stabila och att medlemmarnas tillgångar är trygga.

Revision och intern kontroll

Föreningens verksamhet granskas löpande av den interna kontroll­funktionen som gör riskbedömningar och särskilda analyser som presenteras för styrelsen. Därutöver utser fullmäktige externa revisorer som granskar förvaltningen och säkerställer att vi följer gällande redovisningsregler. Revisorerna presenterar varje år resultatet av sin granskning för överstyrelsen.

Sammantaget finns det tre nivåer av kontroll, alla inriktade på att säkerställa att vi förvaltar ditt kapital på ett bra sätt och att vi betalar ut rätt pension till dig.

Schematisk bild över vår kontroll och tillsyn fungerar.PNG

XS SM MD LG XL