Vår investeringsfilosofi

Din pension ska växa under många år varför det är viktigt med ett långsiktigt förhållningssätt. Vi investerar i olika tillgångsslag och i flera underliggande värdepapper för att uppnå en god riskspridning med möjlighet till en bra utveckling på ditt pensionssparande över tid. Vi justerar andelen ränte- och aktiebärande tillgångar när du närmar dig pension.  

Kåpan investerar ditt pensionssparande i olika typer av tillgångar. Vår modell utgår från att vi ska ha en stabil och god avkastning över tid till en balanserad risk och till låga kostnader. Kåpan står finansiellt starka och har en långsiktig investeringsstrategi vilket möjliggör investeringar som är mer långsiktiga i sin karaktär så som i onoterade bolag (Private Equity), fastigheter, infrastruktur och skog. Aktierelaterade tillgångar är mer riskfyllda än räntebärande placeringar men ska över tid ge en högre avkastning. Kåpan strävar efter att hitta en bra balans mellan de olika tillgångsslagen. En väl diversifierad portfölj tror vi skapar förutsättningar för att uppnå en god och stabil avkastning.

Kåpan sprider även riskerna genom att investera i olika geografier, olika sektorer, och i olika underliggande bolag. En övervägande del av investeringarna placeras dock i svenska tillgångar. Den utländska delen valutasäkras i stor utsträckning men Kåpan bedömer att en viss valutarisk även ger en bra diversifiering. Valutarisken uppgår i normalläget ungefär till 20 procent av tillgångarnas marknadsvärde.

Andel svenska och utlänka tillgångar.PNG

En stor del av våra investeringar är direktägda. Det gäller framför allt vår svenska räntebärande portfölj, vår svenska aktieportfölj och en stor del av våra utländska aktier. Att direktäga innehav gör att vi har bättre kontroll över våra innehav och enkelt kan anpassa vår portfölj. Vi väljer dock att inte avvika för mycket från givna index. Det innebär att vi i regel blir en liten ägare i stora bolag som vi investerar i på den noterade ränte- och aktiemarknaden.

Intern och extern förvaltning.PNG

Aktierelaterade tillgångar

Aktieplaceringar är riskfyllda, vilket innebär att värdeutvecklingen
kan svänga både upp och ner, men som över tid väntas ge en bra avkastning.

Läs mer om våra aktierelaterade tillgångar

Ränterelaterade tillgångar

Räntebärande investeringar väntas ge en stabil avkastning och värdeutveckling över tid.

Läs mer om våra ränterelaterade tillgångar

Fastighetsrelaterade tillgångar

Investeringar i fastigheter och liknande tillgångsslag ger ett bra komplement till investeringar i aktier och räntor.

Läs mer om våra fastighetsrelaterade tillgångar

Våra investeringsriktlinger reglerar hur vi förvaltar kapitalet

Hur vi på Kåpan ska förvalta kapitalet regleras av våra investeringsriktlinjer. Syftet med investingsriktlinjerna är att vi ska kunna ha en effektiv förvaltning med tydliga regler och god riskkontroll.

Läs mer i våra investeringsriktlinjer

Hållbarhet - en del i vår investeringsmodell

Hållbarhet är en integrerad del i vår investeringsmodell. Vi strävar efter att följa FN:s konventioner samt förbättra innehavens koldioxidutsläpp.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

 

XS SM MD LG XL