Vår kapitalförvaltning

Vi som arbetar med att förvalta dina pengar har lång erfarenhet av kapitalförvaltning. Vårt mål är att ge dig en god långsiktig avkastning på ditt sparkapital. Det är även viktigt att hålla kostnaderna på en så låg nivå som möjligt.

Balans mellan risk och avkastning

Att förvalta kapital på ett bra sätt handlar om att hitta en balans mellan risktagande och förväntad avkastning. Vi placerar en del av ditt kapital i räntebärande värdepapper eftersom de förväntas ge en stabil värdeutveckling över tiden och vi har lovat dig en garanterad avkastning. Kapitalplaceringarna gör vi med utgångspunkt i våra investeringsriktlinjer, som vår styrelse tagit fram. Investeringsriktlinjerna reglerar också de etiska ramarna för kapitalförvaltningen, vilka utgår från beslut fattade av riksdag och regering samt internationella konventioner.

Läs mer om investeringsriktlinjerna

Avkastning från olika typer av tillgångar

Målsättningen är att uppnå en bra balans mellan risk och avkastning genom att placera i flera olika typer av tillgångar och ge dig en god långsiktig avkastning. Vi delar in det förvaltade kapitalet i tre huvudsakliga placeringsområden, aktier, räntor och fastigheter. Fördelningen skiljer sig något åt beroende på hur gammal du är och hur långt kvar du har till pension. Vi delar in sparandet i fyra olika generationsportföljer. Ramarna fastställs av styrelsen i föreningens investeringsriktlinjer

Ränterelaterade tillgångar förväntas ge en stabil avkastning och värdeutveckling över tid. Aktier är en mer riskfylld placering men som även kan ge en högre avkastning. Placeringar i fastigheter och i liknande tillgångar ger ett bra komplement till placeringar i räntor och aktier.

Samtliga tillgångar värderas löpande, för att vi alltid ska ha ett aktuellt värde på våra tillgångar. Den värdeutvecklingen för vi över till din försäkring i form av en återbäringsränta.

Föreningens kapitalförvaltningsmodell

XS SM MD LG XL