Hållbarhetsarbetet inom försäkringsverksamheten

För Kåpan är ansvarstagandet gentemot dig som medlem en del i vårt hållbarhetsarbete. Det gäller både de olika försäkringarna vi erbjuder, garantier och räntor samt överskott och generationssparande. Vi är ett förvalt alternativ och är därför extra måna om att garantera trygghet och säkerhet till dig som inte själv har gjort ett aktivt val. I vårt arbete med att tillhandahålla en hållbar försäkring är låga avgifter, nöjda medlemmar och låg miljöpåverkan vid kontakt med dig som medlem prioriterade områden.

Vi håller våra avgifter låga

Vi arbetar aktivt med att effektivisera vår verksamhet. Våra kostnader som andel av förvaltat kapital, har minskat över tid. Föreningen strävar mot att fortsätta sänka kostnadsnivån och därmed kunna lämna en högre utbetald pension. Från 2022 tar vi enbart ut en avgift på 0,06 procent av ditt pensionskapital vilket är den kostnad vi har för att administrera din försäkring.

Kostnaden för kapitalförvaltningen uppgick till 0,04 procent av pensionskapitalet. Sammantaget ligger de kostnader som föreningen belastar medlemmarnas försäkringar med på en lägre nivå än övriga aktörer på det statliga avtalsområdet anmälda till Valcentralen.

Avgifter för traditionell försäkring för statligt anställda
Försäkringsgivare Fast avgift per år
Rörlig kostnad
Kåpan Tjänstepension 0 kronor 0,10 %
Alecta 75 kronor 0,19 %
AMF 75 kronor 0,18 %

Vi arbetar för nöjda medlemmar

Vår kundservice hanterar en stor mängd frågor. Det är därför viktigt att veta hur vår service och information upplevs. Vi möter dig som medlem i flera olika kanaler. Personlig kontakt sker till exempel över telefon och mejl. Andra kontakter sker genom besök på webbplats eller vid utskick av pensionsinformation.

För att följa upplevelsen har vi under året genomfört undersökningar bland de medlemmar som kontaktat vår kundservice via telefon eller mejl. Vi frågar bland annat hur nöjd man är med helheten i respektive kanal utifrån betygsskalan 1–5, där fem är mycket nöjd. Genom att löpande mäta nöjdhet får vi många svar som underlag för vår bedömning och som gör att vi också löpande kan göra insatser under året för att rätta till eventuella brister.

De som kontaktar oss är på det stora hela nöjda. Nöjdhetsvärdet för de som kontaktat oss via telefon är på 4,7 och 4,5 för dem som kontaktat oss via mejl. För att få veta mer om vad som påverkar den övergripande nöjdheten frågar vi också mer specifikt om hur de upplever vår service och information och av de fritextsvar vi får in är övervägande del positiv respons. Det vi kan utläsa från fritextsvaren är att de som ringer till oss upplever att de får ett vänligt och kunnigt bemötande. De uppskattar också att vi har korta svarstider.

Exempel på fritextsvar:

imagefg9sv.png

Vi minskar våra pappersutskick

Det som har störst påverkan på miljön inom försäkringsverksamheten är vårt behov av att informera våra medlemmar om sin pension. Målsättningen är att medlemmarna ska få en bra och kortfattad skriftlig information om sitt pensionssparande en gång per år.

Vår långsiktiga målsättning är att minska antal pappersutskick och öka användningen av digitala kanaler för information och tjänster. Andelen utskick som skickades digitalt under 2022 ökade till 66 procent (53). Ökningen beror till största delen på att fler medlemmar löpande ansluter sig till Kivra. En liten del beror på att samtliga utskick inte var digitaliserade under det första kvartalet 2021.