Hållbarhetsarbetet inom investeringsverksamheten

Vårt mål är att leverera en långsiktigt stabil pension till dig som sparare. Det vill vi göra till lägsta möjliga kostnad, samtidigt som vi vill bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i samhället. För att göra det tar vi hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i vår verksamhet och i våra investeringar. På den här sidan kan du läsa om hur vi arbetar för att våra investeringar ska vara hållbara.

Vi väljer in

Oavsett tillgångsslag strävar vi efter att investera i företag eller fonder som har en hög hållbarhetsprofil. Vi vill också investera i företag som aktivt arbetar för en omställning till en hållbar lösning. Vi tror att dessa investeringar över tid har bättre förutsättningar att ge en god avkastning till lägre risk.

Vi investerar till exempel i:

  • förnyelsebar energi som vind- och solkraft
  • gröna obligationer
  • miljöcertifierade bostadsbyggen
  • skog och mark
  • noterade direktägda bolag med höga hållbarhetsbetyg
  • fonder som har hållbarhet som mål eller fonder som främjar hållbarhetsfaktorer.

Vi väljer bort

Vi granskar löpande våra noterade innehav och väljer i möjligaste mån bort bolag som bryter mot globala normer när det gäller miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och antikorruption. Vi undviker att investera i bolag:

  • som är involverade i tillverkning eller distribution av så kallade kontroversiella vapen
  • med de lägsta hållbarhetsbetygen inom sin bransch
  • där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning, kraftproduktion, bearbetning och raffinering från kol och olja
  • statsobligationer utfärdade av stater som inte ansluter sig till grundläggande demokratiska principer.

Vi påverkar

Som långsiktig ägare har vi ett ansvar att påverka för en positiv förändring där vi kan. Vårt påverkansarbete och ägarengagemang varierar beroende på investering och storlek och arbetet omfattar påverkan genom dialog, röstning på bolagsstämmor, medverkan i valberedningar, styrelseuppdrag samt aktivt arbete i rådgivande kommittéer.

Under bolagsstämmosäsongen 2022 har vi röstat på samtliga svenska bolagsstämmor samt på våra 100 största utländska innehavs bolagsstämmor. Vår röstning omfattar 74 procent av våra direktägda aktiers marknadsvärde per halvårsskiftet 2022. Hittills i år har vi fört 54 påverkansdialoger i samarbete med ISS ESG. Det har varit fokus kring fackliga rättigheter, konsumenträttigheter samt korruption. Dialogerna kring miljö har främst riktats med avseende att motverka utarmning av biologisk mångfald.

Föreningens fullmaktsröstning 2022
Antal bolagsstämmor 149
Andel av direktägda aktiers marknadsvärde 74 %
Antal agendapunkter 3 513
Andel röster för styrelsens förslag 90 %
Andel röster mot styrelsens förslag 10 %
Antal aktieägarförslag 230
Antal röster mot ISS Sustainability policy 5

Vi minskar vårt klimatavtryck

Vi ställer oss bakom Parisavtalet och har satt som långsiktigt mål att våra mätbara investeringars klimatavtryck ska vara nettonoll senast 2045. För att säkerställa att vi når dit har vi satt delmål för vårt klimatarbete och koldioxidavtrycket ska minska med minst 20 procentenheter över varje femårsperiod med utgångspunkt från 2016 och vara nettonoll senast 2045.

Totalt-koldioxidutsäpp-aktier.png
Noterade aktiers absoluta koldioxidutsläpp (uttryckt i ton koldioxidekvivalenter) jämfört med vårt delmål.
 
Det är viktigt att investera i bolag som arbetar med lösningar och tekniker för att långsiktigt minska det globala klimatavtrycket. Dessa bolag kan var de som idag tillhör kategorin högutsläppande bolag vilket kan innebära att vissa bolag i vår portfölj kan komma att släppa ut mer under en omställningsfas för att därefter sänka sina utsläpp.
 
Vi har valt att inte investera i bolag som har mer än 5 procent omsättning från utvinning, kraftproduktion, bearbetning och raffinering från kol och olja. Vi har sålt av alla berörda bolag i vår direktägda globala aktieportfölj och i den svenska aktieportföljen. Våra fonder ska vara fria från olja och kol senast 2023.
 
Vi har sedan flera år tillbaka betydande innehav i skog och mark och under de senaste åren har vi ökat våra investeringar inom förnyelsebar energi och i gröna obligationer. Dessa investeringar bidrar positivt till vårt klimatavtryck.

Vägledande för våra investeringar

När vi investeringar gör vi det med utgångspunkt i de etiska normer och principer som har en bred förankring i det svenska samhället. Vi utgår från beslut fattade av Sveriges riksdag och regering samt internationella konventioner.

Här hittar du länkar till de konventioner som är vägledande för vår förvaltning:

Initiativ som vi valt att stödja

För kunskapsutbyte, lärande och för att tillsammans med andra investerare ha större möjlighet att påverka bolag har Kåpan Pensioner undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) och vi är medlemmar i Swesif.

PRI är ett internationellt nätverk av investerare som arbetar tillsammans för att integrera hållbarhetsfaktorer i investeringsprocessen utifrån sex principer. Som medlem har vi bland annat åtagit oss att implementera ESG-frågor i förvaltningen och investeringsbeslut, vara aktiva ägare, påverka bolagen i positiv riktning för hållbarhet samt vara en drivkraft på den marknad vi verkar. Vi rapporterar årligen vår egen hållbarhetsutveckling till PRI.

SWESIF är ett svenskt nätverk för organisationer som arbetar med hållbara investeringar. Genom att vara medlemmar i Swesif lär vi oss mer och följer utvecklingen kring hållbarhetsarbetet i branschen samt att vi kan engagera oss i opinionsbildning kring hållbarhetsfrågor.

En kupad hand med en växande planta.

XS SM MD LG XL