Mätmetod för koldioxidavtryck

Vi redovisar utsläppen av växthusgaser, uttryckt som koldioxidavtryck, där gaserna räknas om till koldioxidekvivalenter (CO2e). Kåpan redovisar bolagens direkta utsläpp (scope 1) och indirekta utsläpp (scope 2). Den modell som används vid beräkningarna är GHG protokollet*.

Det finns vissa begränsningar med denna modell. Koldioxidavtrycket är inte ett mått på investeringarnas totala klimatpåverkan eftersom alla utsläpp inte inkluderas, utsläppsdata inte alltid är fullständiga och klimatvänliga insatser såsom besparingar av utsläpp genom produkter och tjänster inte räknas in. Koldioxidavtrycket mäter inte heller investeringarnas totala klimatrisk, såsom fysiska risker vid extremt väder eller konsekvenser av förändrad lagstiftning kring energieffektivisering.

Vi använder en extern leverantör för beräkningen av investeringarnas koldioxidavtryck. Beräkningen baseras på våra noterade innehavs marknadsvärden per den sista december varje år. Täckningsgraden ligger runt 80 procent av marknadsvärdet och resterande värden uppskattas av vår leverantör.

* GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol ) är den vanligaste redovisningsstandarden för att beräkna utsläpp av växthusgaser. GHG-protokollet omfattar sju växthusgaser. För att mäta utsläppen med ett övergripande mått räknas utsläppen om till koldioxidekvivalenter (CO2e). Det är en måttenhet som gör det möjligt att jämföra enskilda gasers bidrag till växthuseffekten och addera dem till varandra. När man uttrycker utsläppen av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger man hur mycket koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma verkan på klimatet.

GHG-protokollet delar in företagens utsläpp i tre kategorier:
Scope 1: Direkta utsläpp, dvs. utsläpp från källor som ägs eller kontrolleras av företaget.
Scope 2: Indirekta utsläpp från konsumtion av el, värme eller ånga.
Scope 3: Andra indirekta utsläpp som inträffar uppåt och nedåt i värdekedjan hos det rapporterande bolaget

För mer information om vår analys av klimatrisker se vår hållbarhetsredovisning 2021.

Hållbarhetsredovisning 2021 ( pdf, nytt fönster)