Ledning och styrelse

Regelverk och styrning

Kåpan Pensioners högsta beslutande organ är fullmäktige. Ledamöterna i fullmäktige uppgår till 30 personer med lika många personliga suppleanter. Ledamöterna är utsedda av arbetsmarknadens parter inom det statliga området, hälften av Arbetsgivarverket och den andra hälften av de fackliga organisationerna. Ledamot i fullmäktige måste vara medlem i föreningen.

Fullmäktige utser styrelsen i Kåpan Pensioner som består av tolv ledamöter. Sex av ledamöterna nomineras på förslag av Arbetsgivarverket två av SACO-S, två av SEKO och två gemensamt av OFR/S, P och O. Samma person kan inte sitta i både fullmäktige och styrelsen. Mandattiden för både fullmäktige och styrelsen är ett år. Avgående ledamot kan väljas om.

Vill du påverka vår verksamhet och inriktning kan du kontakta ditt lokala fackliga ombud, det centrala fackliga kansliet eller någon av medlemmarna i fullmäktige och framföra dina synpunkter. Vilka personer som är medlemmar i fullmäktige redovisar vi nedan.

Ledning

Gunnar Balsvik bild
Gunnar Balsvik, Verkställande direktör
Anställd sedan 2003

Marie Giertz

Marie Giertz, Vice VD, Kapitalförvaltningschef
Anställd sedan 2016

Kontaktinformation

För försäkringsfrågor, kundservice 060-18 75 85
Ledning och organisation, 08-411 49 45
Mediakontakter, ansvarig Marie Giertz, 08-611 49 22, 0702 -91 83 32 

Styrelse

Representanter nominerade av arbetsgivarna

Ledamöter
Gunnar Holmgren,
ordförande, generaldirektör Arbetsgivarverket
Anna Falck,
Arbetsgivarverket
Dan Sjöblom,
Post och Telestyrelsen
Erland Ekheden,
Pensionsmyndigheten
Anita Johansson
Tranportstyrelsen
Roger Vilhelmsson,
Arbetsgivarverket

Representanter nominerade av de fackliga organisationerna

Ledamöter
Lars Fresker,
vice ordförande, OFR
Anna Steen,
Saco-S
Helen Thornberg,
Seko
Eva Fagerberg,
OFR
Anna Odhner,
Saco-S
Fredrik Bäckström,
Seko

Fullmäktige

Representanter från arbetsgivarna

Ordinarie ledamöterPersonliga suppleanter
Christina Gellerbrant Hagberg,
Kronofogdemyndigheten, ordförande
Anne Vadasc Nilsson,
Energimarknadsinspektionen
Susanne Nilsson,
Länststyrelsen i Norrbottens län
Tomas Hedlund,
Socialstyrelsen
Cathrin Dalmo,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Stina Nyström,
Kriminalvården
Glenn Sundberg,
Statens geotekniska institut
Helen Björkman,
Kammarkollegiet
Lena Bengtsson Malmeblad,
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Niclas Lamberg,
Trafikverket

Magnus Ericsson,
Myndigheten för tillgängliga medier

Ola Garmer,
Länsstyrelsen Skåne
Dan Jacobsson,
Stiftelsen Tekniska muséet
Maria Isaksson,
Domstolsverket
Karin Coster,
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Eva Nelson,
Försvarets materielverk
Lotta Liljegren,
Arbetsmiljöverket
Anders Liif,
Försäkringskassan
Eva Öquist,
Stockholms konstnärliga högskola
Torgny Hagelin,
Svenska Institutet
Marie Högström,
Stockholms universitet
Karin Post,
Kommerskollegium
Caroline Sjöberg,
Umeå universitet
Eva Wallberg,
Skolforskningsinstitutet
Anneli Thunholm,
Myndigheten för press, radio och TV
Charlotta Halling,
Tullverket
Johan Sandström,
Försvarets Radioanstalt
Helena Wingemo,
Ekonomistyrningsverket
Hedda Mann,
Arbetsgivarverket
Ingrid Ganrot,
Karlstads universitet

Representanter från de fackliga organisationerna

Ordinarie ledamöterPersonliga suppleanter
Peter Lennartsson,
OFR
EvaLena Moser,
OFR
Mikael Strandberg,
OFR
Kristofer Dahlgren,
OFR
Tom Johnson,
OFR
Mats Holmgren,
OFR
Håkan Sparr,
OFR
Camilla Brown,
OFR
Malin Thor,
OFR
Johan Lindgren,
OFR
Linda Söderman,
OFR
Jörgen Kristiansson,
OFR
Evalena Ödman,
OFR
Mikael Boox,
OFR
Charlotte Olsson,
Seko
Karna Tillhede,
Seko
Ingrid Lagerborg,
Seko
Frida Strandberg Landin,
Seko
Christer Hallkvist,
Seko
Johnny Karlsson,
Seko
Bengt Erik Johansson,
Seko
Ulf Törnkvist,
Seko
Kurt Ragnarson,
Seko
Tommy Eriksson,
Seko
Git Claesson Pipping,
Saco-S
Robert Andersson,
Saco-S
Carolina Gomez Lagerlöf,
Saco-S
Christer Gustafsson,
Saco-S
Elisabeth Perntz,
Saco-S
Hans Fraklin,
Saco-S

Styrelse och ledning

 

XS SM MD LG XL