Personuppgifter (GDPR)

Personuppgifter som du, din arbetsgivare eller Statens tjänstepensionsverk lämnar till oss behandlas och används bland annat för att:

 • räkna ut och betala ut olika pensioner och ersättningar till dig
 • kunna göra prognoser
 • ta fram statistik
 • göra kundundersökningar
 • kunna visa dina pensionsbesked för dig
 • utveckla och informera om vår verksamhet
 • ekonomiska och personaladministrativa ändamål
 • fullgöra rättsliga skyldigheter i övrigt.

Uppgifter som förekommer om försäkrade hos oss är till exempel namn, personnummer, uppgifter om in- och utbetalningar, uppgifter om återbetalningsskydd, uppgifter om förmånstagarförordnanden och uppgifter om värde och garanterat värde.

Kåpan Pensioner behandlar samtliga personuppgifter, och i synnerhet känsliga personuppgifter, konfidentiellt. Vi kommer att behöva lämna ut personuppgifter antingen för att kunna administrera försäkringen eller för att fullgöra lagenliga skyldigheter.

Personuppgifter kommer därför att lämnas ut till behöriga mottagare (efter sedvanlig sekretessprövning), exempelvis till Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Kronofogden och Skatteverket.

Dina rättigheter

Du kan begära:

 • information, ett registerutdrag, om hur vi behandlar dina personuppgifter och i så fall vilka
 • rättelse om du anser att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig
 • radering av dina personuppgifter.

Du kan också begära att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter och även invända mot behandlingen.

Bestämmelser

De rättsliga grunderna för vår behandling av personuppgifter finns i art. 6 p. 1 b) och c) dataskyddsförordningen (GDPR) och i 2 kap. 1 § dataskyddslagen (2018:218).

Datainspektionen kontrollerar hur vi hanterar personuppgifter

Om du är missnöjd med vår behandlning av dina personuppgifter och anser att den strider mot dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Det gör du  på,  datainspektionen.se genom att skriva till Datainspektionen, Box   8114, 104 20 Stockholm eller ringa 08-657 61 00.

Kontakt

Kåpan Pensioner är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vill du komma i kontakt med vårt dataskyddsombud kontaktar du vår kundservice på kundservice@kapan.se, eller på 060-18 75 85. Du kan även skicka brev till Kåpan Pensioner, 851 90 Sundsvall.