Ledning och styrelse

Regelverk och styrning

Kåpan Pensioners högsta beslutande organ är överstyrelsen. Ledamöterna i överstyrelsen uppgår till 30 personer med lika många personliga suppleanter. Ledamöterna är utsedda av arbetsmarknadens parter inom det statliga området, hälften av Arbetsgivarverket och den andra hälften av de fackliga organisationerna.

Överstyrelsen utser styrelsen i Kåpan Pensioner som består av sex ledamöter med lika många personliga suppleanter. Tre av ledamöterna jämte suppleanterna utses av arbetstagarsidan, en av SACO-S, en av SEKO och en gemensamt av OFR/S, P och O. Tre ledamöter jämte suppleanter utses på förslag av Arbetsgivarverket. Samma person kan inte sitta i både överstyrelsen och styrelsen.

Mandattiden för bägge styrelserna är ett år. Mandattiden räknas från det ordinarie överstyrelsesammanträde, då valet äger rum, till och med nästföljande års överstyrelsesammanträde. Avgående styrelseledamot kan väljas om.

Vill du påverka vår verksamhet och inriktning kan du kontakta ditt lokala fackliga ombud, det centrala fackliga kansliet eller någon av medlemmarna i överstyrelsen och framföra dina synpunkter. Vilka personer som är medlemmar i överstyrelsen redovisar vi nedan.

Ledning

Gunnar Balsvik bild
Gunnar Balsvik, Verkställande direktör
Anställd sedan 2003

Marie Giertz

Marie Giertz, Vice VD, Kapitalförvaltningschef
Anställd sedan 2016

Kontaktinformation

För försäkringsfrågor, kundservice 020-51 50 40
Ledning och organisation, 08-411 49 45
Mediakontakter, ansvarig Marie Giertz, 08-611 49 22, 0702 -91 83 32 

Styrelse

Representanter från arbetsgivarna

Ordinarie ledamöterPersonliga suppleanter
Gunnar Holmgren,
ordförande, generaldirektör Arbetsgivarverket
Petra Pfeiff,
Arbetsgivarverket
Anna Falck,
Arbetsgivarverket
Roger Vilhelmsson,
Arbetsgivarverket
Martin Holmgren,
Domstolsverket
Anita Johansson
Tranportstyrelsen

Representanter från de fackliga organisationerna

Ordinarie ledamöterPersonliga suppleanter
Lars Fresker,
vice ordförande, OFR
Eva Fagerberg,
OFR
Lena Emanuelsson,
Saco-S
Mikael Andersson,
Saco-S
Helen Thornberg,
Seko
Fredrik Bäckström,
Seko

Överstyrelse

Representanter från arbetsgivarna

Ordinarie ledamöterPersonliga suppleanter
Christina Gellerbrant Hagberg,
Kronofogdemyndigheten, ordförande
Maria Hemström Hemmingsson,
Inspektionen för sociaförsäkringar, vice ordf (tom 181212)
Susanne Nilsson,
Länststyrelsen i Norrbottens län
Tomas Hedlund,
Socialstyrelsen
Cathrin Dalmo,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Anneli Thunholm,
Myndigheten för press, radio och tv
Glenn Sundberg,
Statens geotekniska institut
Anneli Metso Kjellquist,
Högskolan i Skövde (tom 181212)
Lena Bengtsson Malmeblad,
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Niclas Lamberg,
Trafikverket
Isa Seigerlund,
Riksutställningar
Eva Andersson,
Livsmedelsverket
Dan Jacobsson,
Stiftelsen Tekniska muséet
Maria Isaksson,
Domstolsverket
Karin Coster,
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Eva Nelson,
Försvarets materielverk
Lotta Liljegren,  Arbetsmiljöverket Anders Lif,
Försäkringskassan
Eva Öquist,
Stockholms konstnärliga högskola
Stefan Rehnström,
Havs- och vattenmyndigheten
Marie Högström,
Stockholms universitet
Maria Sundgren,
Konsumentverket
Caroline Sjöberg,
Umeå universitet
Eva Wallberg,
Skolforskningsinstitutet
Johan Modin,
Kriminalvården
Lena Fröidstedt,
Riksarkivet (tom 181212)
Jane Ståhle,
Mälardalens Högskola (tom 181212)
Helena Wingemo,
Ekonomistyrningsverket
Hedda Mann,
Arbetsgivarverket
Ingrid Ganrot,
Karlstads universitet

Representanter från de fackliga organisationerna

Ordinarie ledamöterPersonliga suppleanter
Peter Lennartsson,
OFR
Sanna Norblad,
OFR
Britta Lejon,
OFR
Per Sunneborn,
OFR
Tom Johnson,
OFR
Ingemar Jonnerhag,
OFR
Håkan Sparr,
OFR
Lars Svensson,
OFR
Malin Thor,
OFR
Johan Lindgren,
OFR
Svante Uhlin,
OFR
Mikael Boox,
OFR
Linda Englund,
OFR
Jörgen Kristiansson,
OFR
Charlotte Olsson,
Seko
Karna Tillhede,
Seko
Ingrid Lagerborg,
Seko
Irre del Barbra,
Seko
Christer Hallkvist,
Seko
Peter Kvist,
Seko
Gunnar Carlson,
Seko
Olof Boman,
Seko
Jörgen Stehn,
Seko
Tommy Eriksson,
Seko
Git Claesson Pipping,
Saco-S
Robert Andersson,
Saco-S
Carolina Gomez Lagerlöf,
Saco-S
Christer Gustafsson,
Saco-S
Elisabeth Perntz,
Saco-S
Camilla Gannvik,
Saco-S

 

 

Styrning och ledning