Fastighetsrelaterade tillgångar

Eftersom Kåpan står finansiellt starka och har en långsiktig investeringshorisont möjliggörs investeringar i mindre likvida tillgångar. Det ger en god diversifiering och ett bra bidrag till totalportföljens avkastning.

Föreningens fastighetsrelaterade investeringar uppgår till knappt 20 procent av de totala tillgångarna. Vi investerar i olika typer av fastighetsrelaterade tillgångar, geografier och typer av sektorer för att diversifiera och därmed sprida riskerna i fastighetsportföljen. Investeringarna utgörs av onoterade innehav i fastigheter, infrastruktur samt skog och mark.

Investeringarna sker via bolag eller fonder. Utgångspunkten är att investeringarna görs i bolagsform i Sverige och övriga Norden. Fondformatet används i övriga delar av världen. Merparten av investeringarna sker i Sverige och över tid ska balansen hållas stabil mellan svenska och globala investeringar. Hållbarhet är en viktig komponent i portföljen.

Fastigheter fördelning.PNG

Diagrammet visar fördelningen av våra fastighetsrelaterade tillgångar per den 31 december 2023.

Infrastruktur

Infrastruktur är ett defensivt tillgångsslag med stabil, förutsägbar och inflationsskyddad avkastning vilket passar väl med Kåpans målsättning att leverera en långsiktigt stabil pension dig som medlem. Vår infrastrukturportfölj består av diversifierade infrastrukturfonder som investerar i reala samhällsviktiga tillgångar främst i Europa och USA. Vi inkluderar hållbarhetsaspekter vid utvärdering av våra fondinvesteringar.

Skog och mark

Investering i skog ger en stabil och trygg direktavkastning. Merparten av våra investeringar i skog och mark finns i vårt gemensamägda bolag i Gysinge skog, vilket utgör skog till en area av 60 000 hektar och som i huvudsak finns i Gävleborg. Vår ägarandel i Gysinge Skog AB är 50 procent.

Läs mer om Gysinge skog på gysingeskog.se

I övrigt finns investeringar i några utländska skogsfonder och en del jordbruksmark.

Fastigheter

Fastigheter bidrar positivt till diversifiering och är en bra inflationsskyddad investering. Vi investerar huvudparten i svenska fastigheter med tyngdpunkt i vårt helägda dotterbolag, Kåpan Fastigheter som är inriktade mot svenska samhällsfastigheter och kontor med staten som främsta hyresgäst. Utöver våra svenska fastighetsinvesteringar investerar vi även i ett antal utländska fastigheter via fonder.

Nuvarande bolag som föreningen är hel- och delägare i återfinns nedan:

XS SM MD LG XL